Informace o zpracování osobních údajů pro účely této konference

Projevil (a) jste zájem o účast na konferenci pořádané Blue Events, s.r.o. Zajištění Vaší účasti na konferenci vyžaduje zpracování Vašich identifikačních údajů, kontaktních údajů a případně základních údajů o Vašem zaměstnavateli, podnikání či právnické osobě, ve které vykonáváte funkci (statutárního orgánu či jinou) v závislosti na tom, zda se k účasti hlásíte mimo výkon svého zaměstnání, podnikání či funkce nebo nikoli. Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE.

Přihlašuje-li účastníka na konferenci třetí osoba, může tak činit jedině na základě náležitého zmocnění. Předpokladem registrace je, že registrovaný bude řádně takovou osobou zpraven o podmínkách zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů a způsobu jejich uplatnění – bližší parametry jsou specifikovány ZDE.

Označením políčka Obchodní podmínky a podmínky zpracování osobních údajů a dokončením registrace potvrzujete, že jste se seznámil (a) s parametry zpracování osobních údajů. Registruje-li účastníka třetí osoba, potvrzením políčka a dokončením registrace mj. potvrzuje, že byla splněna podmínka podle předchozího odstavce.


 1. SPRÁVCE

  Správcem osobních údajů je Blue Events, s.r.o., se sídlem Hlubočepská 38c, Praha 5, PSČ 152 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 65675 (dále jen „Správce“).

 2. VAŠE PRÁVA

  Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na:

  1. PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

  2. OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

  3. VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;

  4. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);

  5. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;


  K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a k postupu, jak práva uplatnit, ZDE.

  U Správce není ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

  Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy a z důvodu oprávněného zájmu správce – zajištění účasti na konferenci či jinou akci pořádanou Správcem pro hlásící se osobu, příp. za osobu, kterou v rámci zejména plnění jejích pracovních úkolů na konferenci nebo jinou akci Správce hlásí její zaměstnavatel.

 4. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

  Právním podkladem zpracování osobních údajů je:

  • hlásí-li se jako účastník sama fyzická osoba mimo pracovněprávní vztah, ve fázi uzavírání a plnění smlouvy (účast na konferenci, jiné akci Správce) – opatření nezbytná před uzavřením smlouvy a plnění smlouvy se subjektem údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b)

  • hlásí-li jako účastníka fyzickou osobu v souvislosti s výkonem jeho funkce či zaměstnání jiná osoba (právnická osoba/společnost), kvůli prokázání řádného plnění smlouvy s objednatelem oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení).

 5. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

  Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje, je-li registrovaným účastníkem:

  1. člověk v souvislosti se svým zaměstnáním: jméno a příjmení, akademický titul, adresa el. pošty, telefonní spojení, oslovení, pracovní pozice;

  2. člověk jako podnikatel (fyzická osoba podnikající): jméno a příjmení, akademický titul, adresa el. pošty, telefonní spojení, oslovení, pracovní pozice;

  3. člověk jako statutární nebo jiný obdobný zástupce právnické osoby: jméno a příjmení, akademický titul, adresa el. pošty, telefonní spojení, oslovení, pracovní pozice;

 6. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE NEZBYTNÉ.

  Poskytování osobních údajů je nezbytné pro možnost zajištění účasti na konferenci či akci Správce.

 7. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

  Správce zpracovává osobní údaje: Smluvní dokumenty nutné pro plnění závazkového vztahu po dobu plnění smlouvy a dále ve skartační lhůtě 10 let ode dne splnění smlouvy.

 8. PŘÍJEMCI, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty

  Osobní údaje jsou poskytovány těmto příjemcům (kategorií příjemců): NEJSOU ŽÁDNÍ PŘÍJEMCI.

 9. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

  Místem zpracování osobních údajů je: provozovny Správce, včetně sídla Správce.

 10. TŘETÍ ZEMĚ

  V rámci zpracování NEJSOU osobní údaje předávány mimo EU.

 11. ZPRACOVATEL

  Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

 12. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

  Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

  Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

  V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k automatizovanému rozhodování.

  V souvislosti se zpracováním osobních údajů DOCHÁZÍ k profilování. Konkrétně bude užito profilování preference dle profesního zaměření a informace o tematickém zaměření konferencí pořádaných Správcem, kterých se dotyčný u Správce zúčastnil kvůli zajištění nejvhodnější nabídky.