Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely dalších konferencí a služeb

Souhlasím, aby Blue Events, s.r.o. až do odvolání nakládala s mými

za účelem nabídky účasti na dalších konferencích pořádaných Blue Events a za účelem nabídky zboží a služeb partnerů konference, na kterou se registruji.

Souhlasím, aby Blue Events při určování nejvhodnější nabídky dalších konferencí jí pořádaných a nabídky zboží a služeb partnerů konference, na kterou se registruji, vycházela (nabídku profilovala) z mých osobních údajů, jak byly právě uvedeny.

Souhlasím, aby mi Blue Events do odvolání nabídky zasílala elektronickou poštou a případně mne o nich rovněž informovala prostřednictvím telefonického kontaktu.

Souhlas lze kdykoli odvolat. Více informací o podmínkách zpracování osobních údajů, o Vašich právech a možnostech jejich uplatnění, včetně způsobu odvolání souhlasu ZDE.

Dále souhlasím, aby Blue Events předala mé identifikační údaje, kontaktní údaje v rozsahu adresy el. pošty a telefonního spojení, a dále údaje o mém pracovním zařazení (mé funkci u zaměstnavatele), příp. o mém profesním zaměření, partnerům konference, jak jsou prezentováni na webové stránce konference.

Souhlasím, aby tyto údaje každý jeden partner jako správce osobních údajů až do odvolání zpracovával za účelem marketingu, včetně profilování mých preferencí v oblasti služeb poskytovaných partnerem konference, a aby mi až do odvolání zasílal obchodních sdělení ať již s cílenou nabídkou obchodu a služeb zakládající s na profilování, nebo s obecnou nabídkou, včetně generální nabídky všeho jeho zboží nebo služeb. Stejné platí o poskytování informací o nabídkách telefonicky.

Podrobnosti k jednotlivým zpracováním osobních údajů ze strany partnerů konference, včetně pravidel pro uplatnění práv subjektu údajů a způsobu odvolání souhlasu, jsou dostupné na webových stránkách partnerů. Blue Events za partnery žádné povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů vůči osobám, jejichž osobní údaje partneři zpracovávají, neplní.

Uděluje-li souhlas třetí osoba, činí tak na základě odpovídajícího zákonného zmocnění a poté, co člověka, kterého registruje, v podrobnostech zpravila o obsahu souhlasu, jeho právech a podmínkách pro jejich uplatnění.


 1. SPRÁVCE

  Správcem osobních údajů je Blue Events, s.r.o., se sídlem Hlubočepská 38c, Praha 5, PSČ 152 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 65675 (dále jen „Správce“).

 2. VAŠE PRÁVA

  Ve vztahu ke zpracování Vám vůči Správci svědčí právo na:

  1. ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným ZDE. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které bylo prováděno před jeho odvoláním. Odvoláním souhlasu bude ukončeno zpracování Vašich údajů za marketingovými účely ze strany Správce. Po odvolání souhlasu Vám již nebudou činěny nabídky na účast na dalších akcích a konferencích pořádaných Správcem a ani nabídky zboží a služeb partnerů konference ze strany Správce;

  2. PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

  3. OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

  4. VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;

  5. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);

  6. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;

  7. PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování Vámi určenou jinou osobou, které údaje předáte, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou.

  Dále Vám vůči správci osobních údajů svědčí právo na:

  • NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.

  K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a k postupu, jak práva uplatnit, ZDE.

  Podrobnosti k jednotlivým zpracováním osobních údajů ze strany partnerů konference (bod 3 písm. b), včetně pravidel pro uplatnění práv subjektu údajů a odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany partnera konference, jsou dostupné na webových stránkách partnerů. Správce za partnery žádné povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů vůči osobám, jejichž osobní údaje partneři zpracovávají, neplní.


  U Správce není ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 3. ÚČELY, pro které budeme údaje zpracovávat

  Souhlasím, aby Správce

  1. zpracovával mé osobní údaje za účelem marketingu: Zasílání informací o službách Správce (jím pořádaných konferencích a akcích), případně informací o službách a zboží partnerů konference, na kterou se registruji, včetně přímé nabídky zboží nebo služeb jmenovaných. Obchodní sdělení mají zohledňovat předpokládané potřeby, zájmy a preference adresáta – podkladem bude profilování adresáta vycházející z jeho profesního zaměření a tematického zaměření konferencí pořádaných Správcem, na které byl účastník dříve registrován/přihlášen;

  2. předal mé identifikační údaje, kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa el. pošty, pozice u zaměstnavatele a dále údaje o názvu zaměstnavatele, partnerům konference, jak jsou prezentováni na webové stránce konference. Souhlasím, aby tyto údaje každý jeden partner jako správce osobních údajů zpracovával za účelem marketingu, včetně profilování mých preferencí v oblasti služeb poskytovaných partnerem konference, a aby mi zasílal na poskytnutou adresu elektronické pošty obchodních sdělení ať již s cílenou nabídkou obchodu a služeb zakládající s na profilování, nebo s obecnou nabídkou, včetně generální nabídky všeho jeho zboží nebo služeb;

  Dále souhlasím, aby za účelem podle odst. 3 písm. a)

  1. Správce sdružil mé osobní údaje poskytnuté Správci a získané Správcem v souvislosti s mou účastí na konferenci s informacemi a mými osobními údaji, kterými Správce disponuje, a které zpracovává o mých předchozích účastech na konferencích pořádaných Správcem;

  2. za účelem podle odst. 3 písm. a) byly Správcem k takto zpracovávaným osobním údajům dále přiřazovány i informace a mé osobní údaje získané Správcem v souvislosti s mou účastí na dalších budoucích konferencích pořádaných Správcem;

  3. Správce sám pravidelně aktualizoval na základě informací dostupných zejména prostřednictvím internetu údaje o mém profesním uplatnění/působení, tj. označení pracovní pozice a instituce, u které působím, včetně kontaktních údajů;

  4. Správce v rámci profilování uchovával a využíval informace o mém předchozím profesním uplatnění, tj. označení pracovní pozice a instituce, u které jsem působil, které získal v průběhu předmětného zpracování.

  Obchodní sdělení a telefonický kontakt

  Souhlasím s využitím adresy elektronické pošty a telefonního spojení poskytnutých Správci k zasílání a sdělování obchodních sdělení Správcem v souvislosti s realizací marketingových účelů ve smyslu odst. 3 písm. a) a k zasílání a sdělování obchodních sdělení partnerem konference v souvislosti s realizací marketingových účelů ve smyslu odst. 3 písm. b).

 4. ROZSAH ÚDAJŮ, který budeme zpracovávat

  Souhlasím, aby Správce zpracovával za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:

  1. za účelem podle odst. 3 písm. a) jméno, příjmení, adresa el. pošty, telefonní spojení, profesní zaměření, tematické zaměření konferencí, na které jsem byl u Správce registrován,

  2. za účelem podle odst. 3 písm. b) jméno, příjmení, adresa el. pošty, pozice a dále údaje o názvu zaměstnavatele.

 5. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE DOBROVOLNÉ.

  Poskytování osobních údajů je dobrovolné.

 6. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

  Souhlas se zpracováním osobních údajů pro všechny účely podle bodu 3 uděluji do odvolání.

 7. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

  Místem zpracování osobních údajů je: provozovny Správce, včetně sídla Správce.

 8. PŘÍJEMCI, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty

  Osobní údaje zpracovávány

  1. za účelem podle odst. 3 písm. b) jsou poskytovány těmto příjemcům (kategorií příjemců): NEBUDOU ŽÁDNÍ PŘÍJEMCI.

  2. za účelem podle odst. 3 písm. b) jsou poskytovány těmto příjemcům (kategorií příjemců): partneři konference.

 9. TŘETÍ ZEMĚ

  V rámci zpracování NEJSOU osobní údaje předávány mimo EU.

 10. ZPRACOVATEL

  Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

 11. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

  Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka.

  Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

  V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE DOCHÁZET k automatizovanému rozhodování.

  V souvislosti se zpracováním osobních údajů BUDE DOCHÁZET k profilování. Konkrétně bude užito profilování preference dle profesního zaměření a informace o tematickém zaměření konferencí pořádaných Správcem, kterých se dotyčný u Správce zúčastnil kvůli zajištění nejvhodnější nabídky.