Souhlas se zpracováním osobních údajů a s využitím adresy el. pošty

Souhlasím, aby Blue Events, s.r.o. do odvolání nakládala s mými údaji v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa el. pošty, oblasti mého zájmu, příp. označení osoby, u které působím, za účelem nabídky účasti na konferencích a dalších akcích pořádaných Blue Events. Souhlasím, aby Blue Events při určování nejvhodnější nabídky vycházela (nabídku profilovala) z mých osobních údajů, jak byly právě uvedeny. Souhlasím, aby Blue Events zasílala vyprofilované nabídky na mnou uváděnou adresu el. pošty.

Beru na vědomí, že souhlas mohu kdykoli odvolat. Beru na vědomí, že mohu kdykoli odmítnout další zasílání novinek (nabídek).

Více informací o podmínkách zpracování osobních údajů, o Vašich právech (včetně odvolání souhlasu) a možnostech jejich uplatnění naleznete ZDE.

Uděluje-li za registrovaného souhlas třetí osoba, činí tak na základě odpovídajícího zmocnění a poté, co člověka, kterého registruje, v podrobnostech zpravila o obsahu souhlasu, jeho právech a o podmínkách pro jejich uplatnění.

Je-li uváděna (jako příjemce novinek – obchodních sdělení) adresa el. pošty jiné osoby (například zaměstnavatele), než je osoba provádějící registraci, je tak činěno s vědomím adresáta a na základě pověření. Stejné platí ohledně specifikace zájmů adresáta sdělení.


 1. SPRÁVCE

  Správcem osobních údajů, kterému udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů, je Blue Events, s.r.o., se sídlem Hlubočepská 38c, Praha 5, PSČ 152 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 65675 (dále jen „Správce“).

 2. VAŠE PRÁVA

  Ve vztahu ke zpracování Vám vůči správci osobních údajů svědčí právo na:

  1. ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným ZDE. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které bylo prováděno před jeho odvoláním. Odvoláním souhlasu bude ukončeno zpracování Vašich údajů za marketingovými účely/zasíláním novinek a nabídek účasti na konferencích a akcích pořádaných Správcem;

  2. PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

  3. OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

  4. VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;

  5. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);

  6. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;

  7. PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování Vámi určenou jinou osobou, které údaje předáte, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou.

  Dále Vám vůči správci osobních údajů svědčí právo na:

  • NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.

  K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, ZDE.


  U Správce není ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 3. ÚČELY, pro které budeme údaje zpracovávat

  Udělením souhlasu dáváte svolení, aby Správce zpracovával Vaše osobní údaje za účelem marketingu: profilování nejvhodnějších nabídek účasti na konferencích a akcích pořádaných Správcem dle specifikovaných preferencí, včetně profesního zaměření a jiných oblastí zájmu, a zasílání těchto nabídek zprávou el. pošty.

  Dále souhlasím, aby

  1. Správce sdružil mé osobní údaje poskytnuté Správci a získané Správcem v souvislosti s mou účastí na konferenci s informacemi a mými osobními údaji, kterými Správce disponuje, a které zpracovává o mých předchozích účastech na konferencích pořádaných Správcem;

  2. byly Správcem k takto zpracovávaným osobním údajům dále přiřazovány i informace a mé osobní údaje získané Správcem v souvislosti s mou účastí na dalších budoucích konferencích pořádaných Správcem;

  3. Správce sám pravidelně aktualizoval na základě informací dostupných zejména prostřednictvím internetu údaje o mém profesním uplatnění/působení, tj. označení pracovní pozice a instituce, u které působím, včetně kontaktních údajů;

  4. Správce v rámci profilování uchovával a využíval informace o mém předchozím profesním uplatnění, tj. označení pracovní pozice a instituce, u které jsem působil, které získal v průběhu předmětného zpracování.

  Udělením souhlasu dáváte svolení s využitím adresy elektronické pošty poskytnuté Správci k zasílání obchodních sdělení Správcem v souvislosti s realizací marketingových účelů.

 4. ROZSAH ÚDAJŮ, který budeme zpracovávat

  Udělením souhlasu dáváte svolení, aby Správce zpracovával za shora uvedeným účelem tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, adresa el. pošty, preference, zájmy a profesní zaměření, jak jste je vyplnil v registračním formuláři, příp. spolu s označením osoby, u které působíte (jako zaměstnanec, jednatel, či jiná osoba vykonávající funkci pro společnost, či jako společník činný pro společnost).

 5. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE DOBROVOLNÉ.

  Poskytování osobních údajů je dobrovolné.

 6. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

  Souhlas udělujete do odvolání.

 7. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

  Místem zpracování osobních údajů je: provozovny Správce, včetně sídla Správce.

 8. PŘÍJEMCI, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty

  Osobní údaje jsou poskytovány těmto příjemcům (kategorií příjemců): NEBUDOU ŽÁDNÍ PŘÍJEMCI.

 9. TŘETÍ ZEMĚ

  V rámci zpracování NEJSOU osobní údaje předávány mimo EU.

 10. ZPRACOVATEL

  Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

 11. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

  Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

  Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

  V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE DOCHÁZET k automatizovanému rozhodování.

  V souvislosti se zpracováním osobních údajů BUDE DOCHÁZET k profilování. Konkrétně bude užito profilování preference dle vyplněných preferencí a zájmů.