Ochrana osobních údajů


Uvědomujeme si důležitost a význam ochrany osobních údajů našich zákazníků a obchodních partnerů. Tato stránka se snaží poskytnout úplný a strukturovaný přehled o tom, kdy a jaké informace týkající se identifikace osob shromažďujeme.

Informace o ochraně osobních údajů

Na této stránce se dozvíte vše o zpracování osobních údajů, které realizujeme. Zpracováváme-li Vaše osobní údaje, získáte zde podrobné informace o Vašich právech a o způsobu, jak je uplatnit. Bližší informace o jednotlivých zpracováních, o Vašich právech a tom, jak je uplatnit, naleznete pod odkazy – označeními jednotlivých skupin osob, jejichž osobní údaje zpracováváme, resp. označeními jednotlivých zpracování.

 1. Osobní údaje o zaměstnancích
 2. Marketing (informování o službách a zboží, včetně obchodních sdělení a profilování)
 3. Dodavatelé zboží a služeb a jejich zástupci
 4. Účastníci konference a jiných akcí

Základní charakteristika jednotlivých zpracování

 1. Osobní údaje o zaměstnancích – zpracování osobních údajů zaměstnanců pro plnění právních povinností zaměstnavatele (realizaci pracovního závazku) a pro uplatnění a ochranu práv a právních zájmů zaměstnavatele, příp. na základě souhlasu zaměstnance.

  Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE.

 2. Marketing – shromáždění a zpracování údajů za účelem určování nejvhodnější nabídky služeb zákazníkům, za účelem podpory prodeje a renomé společnosti.

  Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE.

 3. Kontaktní údajů dodavatelů služeb nebo zboží, případně jejich zástupců – uchování kontaktních údajů kvůli uzavření smluvního vztahu a údaje nezbytné pro realizaci smluvních vztahů s dodavatelem služeb nebo zboží. Případně uchování kontaktní údajů zástupců (zaměstnanců, statutárních zástupců nebo jiných určených osob) dodavatelů.

  Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE.

 4. Údaje o účastnících konferencí a jiných akcí – uchování a zpracování osobních údajů o účastnících konference nebo podobné akce za účelem zajištění účasti na konferenci.

  Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE.


↑ Zpět na přehled

I. OSOBNÍ ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH

 1. SPRÁVCE

  Správcem osobních údajů je Blue Events, s.r.o., se sídlem Vysokovská 1336/15, 193 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 65675 (dále jen „Správce“).

 2. VAŠE PRÁVA

  Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na:

  1. PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

  2. OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

  3. VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;

  4. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);

  5. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;

  6. ODVOLÁNÍ SOUHLASU – ve vztahu k užívání fotografií. Souhlas lze odvolat kdykoli (písemnou formou). Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které bylo prováděno před jeho odvoláním. Důsledkem odvolání souhlasu bude vymazání fotografií, ve vztahu k nimž byl právním podkladem pro jejich užití Správcem.

  K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a k postupu, jak práva uplatnit, ZDE.

  U Správce není ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

  Správce zpracovává osobní údaje za účelem:

  Realizace pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Plnění právních povinností zaměstnavatele (povinné evidence podle zákoníku práce, sociální a zdravotní pojištění, daňové povinnosti) a povinností plynoucích ze smlouvy.

  Podpora prodeje a péče o zákazníky v případě fotografie zaměstnance.

 4. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

  Právním podkladem zpracování osobních údajů je: plnění právních povinností Správce, jak mu plynou z pracovněprávních předpisů, předpisů o sociálním zabezpečení a daňových předpisů (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení) a plnění smlouvy se zaměstnancem (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení).

  Fotografie zaměstnance na základě souhlasu zaměstnance.

 5. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

  Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:

  Identifikační a kontaktní údaje zaměstnance, kvalifikační údaje, údaje o průběhu pracovního poměru (zejména odpracovaná doba, mzda, zákonné odvody, odpovědnostní nároky, porušení pracovní kázně, pracovní úrazy a nemoci z povolání, doba čerpání dovolené, bankovní spojení, příp. počet a věk dětí), zdravotní pojišťovna, rodné číslo, údaje související s daňovou evidencí (při uplatnění slev včetně údajů o manželovi/manželce a dětech, včetně rodných čísel).

  Fotografie zaměstnance, vyslovil-li zaměstnanec souhlas.

 6. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE POVINNÉ

  Zpracování osobních údajů související s realizací pracovněprávního vztahu je zaměstnavateli uloženo zákonem, příp. je nezbytné pro splnění smlouvy se zaměstnancem.

  Poskytnutí údajů ze strany zaměstnance je tudíž povinné; neposkytnutí povinných údajů může být porušením pracovní kázně, případně vést k založení povinnosti nahradit škodu – škoda může vzniknout například uložením veřejnoprávní sankce (pokuty) zaměstnavateli za přestupkem spočívající v tom, že vůči příslušnému státnímu orgánu (např. Okresní správě sociálního zabezpečení) včas neprovedl povinné hlášení (např. přihlášení zaměstnance k účasti na pojištění).

  Souhlas s užitím fotografie je dobrovolný.

 7. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

  Správce zpracovává osobní údaje: ve vztahu k jednotlivým zpracováním osobních údajů založeným zákonem po zákonem stanovenou dobu, v případě údajů nezbytných pro splnění pracovní smlouvy po dobu realizace základního pracovněprávního vztahu (pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti), příp. dále, je-li to nezbytné pro splnění dílčích závazků (např. konkurenční doložka) nebo pro uplatnění nebo obranu práv správce (např. odpovědnost za škodu, spor o neplatnost skončení pracovního poměru, prokázání splnění veřejnoprávních povinností, uhrazení pohledávek atp.).

  V případě fotografie do odvolání souhlasu.

 8. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

  Místem zpracování osobních údajů je: provozovny Správce, včetně sídla Správce.

 9. TŘETÍ ZEMĚ

  V rámci zpracování NEJSOU osobní údaje předávány mimo EU.

 10. ZPRACOVATEL

  Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

 11. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

  Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka.

  Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

  V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k automatizovanému rozhodování.

  V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k profilování.


↑ Zpět na přehled

II. MARKETING

 1. SPRÁVCE

  Správcem osobních údajů je Blue Events, s.r.o., se sídlem Vysokovská 1336/15, 193 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 65675 (dále jen „Správce“).

 2. VAŠE PRÁVA

  Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na:

  1. ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným ZDE. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které bylo prováděno před jeho odvoláním. Odvoláním souhlasu bude ukončeno zpracování Vašich údajů za marketingovými účely;

  2. PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

  3. OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

  4. VÝMAZ (právo být zapomenut) – právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;

  5. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);

  6. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;

  7. PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování Vámi určenou jinou osobou, které údaje předáte, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou.

  Dále Vám svědčí právo na:

  • NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.

  K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a k postupu, jak práva uplatnit, ZDE.

  V případě profilování s využitím souborů cookies je možné provést odvolání souhlasu, výmaz, přístup resp. opravu osobních údajů určených k profilování změnou nastavení internetového prohlížeče. Webové stránky lze prohlížet a používat i v režimu, který neumožňuje sbírání souborů cookies, resp. údajů o chování návštěvníka webu (tzv. inkognito režim). Běžné internetové prohlížeče umožňují nastavení využití souborů cookies.

  U Správce není ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

  Správce zpracovává osobní údaje za účelem marketingu: Zasílání informací o službách Správce, případně informací o službách a zboží partnerů Správcem pořádaných konferencí a podobných akcí, včetně přímé nabídky zboží nebo služeb jmenovaných. Obchodní sdělení zohledňují předpokládané potřeby, zájmy a preference adresáta – podkladem je profilování adresáta vycházející z účasti na akcích (konferencích) pořádných Správcem.

 4. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

  Právním podkladem zpracování osobních údajů je: souhlas subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení).

 5. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

  Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:

  Identifikační a kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, akademický titul, telefonní čísla, adresa elektronické pošty, informace o účasti na předchozích akcích (konferencích) Správce, kterých se dotyčný zúčastnil nebo byl alespoň přihlášen, pracovní pozice, informace o zaměstnavateli.

  Na svých webových stránkách budeme zpracovávat následující soubory cookies s níže uvedenými účely a maximální dobou zpracování:

  TypNázevÚčelMaximální doba zpracování
  Cookies třetích stranGoogle Analyticszískání statistických informací, opětovné cílení reklamy (retargeting)dle nastavení, resp. způsobu využití internetového prohlížeče
  Cookies třetích stranGoogle Adsidentifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting)540 dnů
  Cookies třetích stranGoogle Marketing platformidentifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting)540 dnů
  Cookies třetích stranFacebookidentifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting)180 dnů
  Cookies třetích stranAdformidentifikace v rámci reklamní sítě společnosti Adform, opětovné cílení reklamy (retargeting)90 dnů
  Cookies třetích stranSeznam - Sklikidentifikace v rámci reklamní sítě společnosti Seznam, opětovné cílení reklamy (retargeting)540 dnů

  Co jsou soubory cookies?
  Cookie je malý textový soubor, který webová stránka umisťuje na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku vaší návštěvy tohoto webu. Umožňuje, aby si web zapamatoval vaše aktivity (jako např. login, jazyk, nastavení displeje a další) po předem definovanou dobu. To vám pak může zjednodušit vaše opětovné procházení webu, neboť nemusíte např. znovu vkládat přístupové údaje nebo nastavovat jazykové preference, …. Vzhledem k tomu, že díky cookies získávají vlastníci webů informace o vašich preferencích při prohlížení webových stránek, mohou vám např. prezentovat i relevantní reklamu, která odpovídá vašim potřebám. Cookies můžete ovládat sami, a to např. tím, že si potřebná nastavení práce s cookies provedete prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče, případně si cookies smažete.

 6. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE DOBROVOLNÉ.

  Poskytování osobních údajů je dobrovolné.

 7. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

  Správce zpracovává osobní údaje za účelem podle odst. 3: do odvolání souhlasu.

 8. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

  Místem zpracování osobních údajů je: provozovny Správce, včetně sídla Správce.

  Ke zpracování může docházet též prostřednictvím zpracovatelů uvedených v kapitole 11. Informace o místě zpracování při zpracování osobních údajů zpracovatelem, nejsou-li zpracovatelem uvedeny v rámci jeho webové stránky, budou sděleny na vyžádání Správcem prostřednictvím kanálů uvedených ZDE.

 9. PŘÍJEMCI, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty

  Osobní údaje zpracovávané za marketingovými účely Správce nejsou poskytovány ŽÁDNÝM PŘÍJEMCŮM.

 10. TŘETÍ ZEMĚ

  V rámci zpracování NEJSOU osobní údaje předávány mimo EU.

  Pouze v případě cílené internetové reklamy může dojít k uložení osobních údajů, podle kterých k cílení dochází, mimo území EU. V takovém případě se vždy jedná o renomované poskytovatele reklamních služeb s vysokou úrovní zabezpečení. Podmínky ochrany osobních údajů jednotlivých zpracovatelů jsou uvedeny v odstavci 11.

 11. ZPRACOVATEL

  Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

  Zpracování osobních údajů mohou zpracovávat tito zpracovatelé:

  Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  Cookies soubory jsou zpracovávány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

  Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
  Cookies soubory jsou zpracovávány společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy a https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

  Adform A/S, sídlem Wildersgade 10B, sal. 1 DK-1408 Copenhagen K, Denmark
  Cookies soubory jsou zpracovány společností Adform A/S v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/.

  Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, Smíchov, 15000
  Cookies soubory jsou zpracovány společností Seznam.cz v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na: https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/#ochrana_spotrebitele.

  ETARGET CZ, s.r.o., Vocelova 5, 120 00, Praha 2
  Cookies soubory jsou zpracovány společností ETARGET CZ v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.etarget.cz/cookies.php, https://sk.search.etargetnet.com/policy.html.

  MarketUP s.r.o. - sídlem Plzeňská 345/5, Praha 5, 150 00
  Nastavení reklamních systémů a zpracování cookies provádí společnost MarketUP s.r.o. v souladu se zpracovatelskou smlouvou uzavřenou se společností Blue Events, s.r.o.

 12. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

  Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka.

  Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

  V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k automatizovanému rozhodování. Pouze v případě realizace cílené internetové reklamy může docházet k automatizovanému rozhodování dle internetového profilu člověka.

  V souvislosti se zpracováním osobních údajů DOCHÁZÍ k profilování. Konkrétně bude užito profilování preference dle pracovní pozice účastníka a předchozí účasti na konferencích Správce. Dále může též docházet k profilování dle chování člověka na internetu a na základě takového profilování může být zobrazována relevantní internetová reklama.


↑ Zpět na přehled

III. KONTAKTNÍ ÚDAJE DODAVATELŮ ZBOŽÍ A SLUŽEB, PŘÍP. JEJICH ZÁSTUPCŮ

 1. SPRÁVCE

  Správcem osobních údajů je Blue Events, s.r.o., se sídlem Vysokovská 1336/15, 193 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 65675 (dále jen „Správce“).

 2. VAŠE PRÁVA

  Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na:

  1. PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

  2. OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

  3. VÝMAZ (právo být zapomenut) – právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;

  4. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);

  5. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;

  Dále Vám svědčí právo na:

  • NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.

  K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a k postupu, jak práva uplatnit, ZDE.

  U Správce není ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

  Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy a kvůli svým oprávněným zájmům: evidence identifikačních a kontaktních údajů potenciálních dodavatelů zboží nebo služeb za účelem případného jednání o smlouvě, evidence komunikace týkající se jednání o smlouvě s dodavatelem (kvůli prokázání obsahu smlouvy, příp. v souvislosti s předsmluvní odpovědnostní atd.), uzavření a plnění smlouvy s dodavatelem. V souvislosti s plněním smlouvy se jedná o dokumentaci a korespondenci týkající se realizace smluvního závazku za účelem prokázání způsobu plnění smlouvy a ochrany a uplatnění práv.

  Není-li smluvní stranou dodavatel sám, jsou evidovány údaje jeho zaměstnanců, statutárních zástupců nebo jiných osob určených k jednání o smlouvě, uzavření smlouvy, příp. zajištění plnění smlouvy.

 4. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

  Právním podkladem zpracování osobních údajů je:

  • je-li dodavatelem fyzická osoba, ve vztahu k evidenci potenciálních dodavatelů oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení), ve fázi uzavírání a plnění smlouvy – opatření nezbytná před uzavřením smlouvy a plnění smlouvy se subjektem údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b)

  • je-li dodavatelem právnická osoba, ve vztahu k evidenci dodavatelů, vyjednávání a plnění smlouvy, kdy jsou předmětem zpracování osobní údaje o zástupcích dodavatelem, je právním titulem oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení)

 5. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

  Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:

  • je-li dodavatelem fyzická osoba – identifikační a kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, akademických titul, předmět podnikání, místo podnikání a dále údaje týkající se smluvního závazku, včetně související komunikace týkající se vyjednávání o smlouvě a plnění smlouvy;

  • je-li dodavatelem právnická osoba – identifikační a kontaktní údaje zástupce takové osoby (kontaktní údaje do zaměstnání), pracovní pozice, komunikace související s vyjednáváním o smlouvě se zaměstnavatelem a realizací smlouvy se zaměstnavatelem.

 6. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE NEZBYTNÉ.

  Poskytování osobních údajů, je-li v souvislosti s uzavíráním smlouvy a jejím plněním, je nezbytné. Bez údajů není možné smlouvu uzavřít a následně plnit.

 7. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

  Správce zpracovává osobní údaje: po nezbytně nutnou dobu, tj. po celou dobu spolupráce, příp. potenciální spolupráce s dotyčným subjektem. V případě smluvních závazků do splnění závazku a dále po dobu běhu zákonných lhůt, včetně například lhůt k vytknutí vad, promlčecích či prekluzivních lhůt ve vztahu k možným nárokům plynoucím ze závazkového vztahu. Dále mohou být předepsané údaje a dokumenty uchovávány po předepsanou dobu, stanoví-li tak právní předpis (například daňová evidence atp.).

 8. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

  Místem zpracování osobních údajů je: provozovny Správce, včetně sídla Správce.

 9. PŘÍJEMCI, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty

  Osobní údaje jsou poskytnuty těmto příjemcům (kategorií příjemců): NEBUDOU ŽÁDNÍ PŘÍJEMCI.

 10. TŘETÍ ZEMĚ

  V rámci zpracování NEJSOU osobní údaje předávány mimo EU.

 11. ZPRACOVATEL

  Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

 12. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

  Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka.

  Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

  V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k automatizovanému rozhodování.

  V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k profilování.


↑ Zpět na přehled

IV. ÚDAJE O ÚČASTNÍCÍCH KONFERENCÍ A JINÝCH AKCÍ

 1. SPRÁVCE

  Správcem osobních údajů je Blue Events, s.r.o., se sídlem Vysokovská 1336/15, 193 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 65675 (dále jen „Správce“).

 2. VAŠE PRÁVA

  Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na:

  1. PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

  2. OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

  3. VÝMAZ (právo být zapomenut) – právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;

  4. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);

  5. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;

  K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a k postupu, jak práva uplatnit, ZDE.

  U Správce není ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

  Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy a z důvodu oprávněného zájmu Správce (zajištění účasti na konferenci či na jiné akci pořádané Správcem pro hlásící se osobu, příp. za pro osobu, kterou v rámci zejména plnění pracovních úkolů na konferenci nebo na jinou akci Správce hlásí její zaměstnavatel) a dále kvůli naplnění dílčího účelu konference, jímž je umožnění navázání kontaktů s osobami se shodnými nebo obdobnými zájmy, či profesním zaměřením.

 4. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

  Právním podkladem zpracování osobních údajů je:

  • hlásí-li se jako účastník sama fyzická osoba mimo pracovněprávní vztah, ve fázi uzavírání a plnění smlouvy (účast na konferenci, jiné akci Správce) – opatření nezbytná před uzavřením smlouvy a plnění smlouvy se subjektem údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b)

  • hlásí-li jako účastníka fyzickou osobu v souvislosti s výkonem jeho funkce či zaměstnání jiná osoba (právnická osoba/společnost), kvůli prokázání řádného plnění smlouvy s objednatelem oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení).

 5. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

  Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:

  • je-li účastníkem fyzická osoba – identifikační a kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, akademických titul, předmět podnikání, místo podnikání a dále údaje týkající se smluvního závazku, včetně související komunikace týkající se vyjednávání o smlouvě a plnění smlouvy;

  • je-li účastníkem právnická osoba – identifikační a kontaktní údaje zástupce takové osoby (kontaktní údaje do zaměstnání), pracovní pozice, komunikace související s vyjednáváním o smlouvě se zaměstnavatelem a realizací smlouvy se zaměstnavatelem.

  • člověk, který se účastní jako zaměstnanec nebo osoba v pozici statutárního nebo jiného obdobného orgánu právnické osoby: jméno, příjmení, titul, pracovní pozice, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, oslovení.

 6. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE NEZBYTNÉ.

  Poskytování osobních údajů, je-li v souvislosti s uzavíráním smlouvy a jejím plněním, je nezbytné. Bez údajů není možné smlouvu uzavřít a následně plnit.

 7. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

  Správce zpracovává osobní údaje: Smluvní dokumenty nutné pro plnění závazkového vztahu po dobu plnění smlouvy a dále v návaznosti na právní předpisy (daňová evidence) ve skartační lhůtě 10 let ode dne splnění smlouvy.

 8. PŘÍJEMCI, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty

  Vyjma ostatních účastníků konference, kterým bude poskytnut seznam přihlášených účastníků konference obsahující osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, pozice a firma, nebudou osobní údaje zpřístupněny žádným příjemcům.

 9. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

  Místem zpracování osobních údajů je: provozovny Správce, včetně sídla Správce.

 10. TŘETÍ ZEMĚ

  V rámci zpracování NEJSOU osobní údaje předávány mimo EU.

 11. ZPRACOVATEL

  Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

 12. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

  Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka.

  Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

  V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k automatizovanému rozhodování.

  V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k profilování.


↑ Zpět na přehled

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud si přejete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, zadejte prosím svoji e-mailovou adresu a potvrďte odesláním.