Registračné a obchodné podmienky


Článok I.

Organizátor konferencie

Charakteristika konferencie a program

 1. Organizátorom konferencie je Blue Events, s.r.o., so sídlom Vysokovská 1336/15, 193 00 Praha 9, IČ: 25737392, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 65675.
 2. Charakteristika konferencie, cena účasti na konferencii (konferenčný poplatok), termín konania konferencie, program konferencie a ďalšie podrobné informácie o konferencii (vrátane časového harmonogramu) sú dostupné prostredníctvom webovej stránky www.blueevents.eu vo vyhláške konferencie (ďalej len vyhláška konferencie).
 3. Podmienky účasti na konferencii vyplývajú z vyhlášky konferencie a z týchto obchodných podmienok.

Článok II.

Uzatvorenie zmluvy

 1. Odoslaním vyplneného registračného formulára, ktorým sa okrem iného špecifikuje rozsah účasti na konferencii, predkladá objednávateľ vo vlastnom menom, alebo v mene právnickej osoby, v mene ktorej je oprávnený konať, ponuku na uzatvorenie zmluvy o zabezpečení účasti na konferencii v zmysle príslušnej vyhlášky konferencie za podmienok stanovených týmito registračnými a obchodnými podmienkami pre osoby uvedené v registračnom formulári.
 2. Po doručení registrácie organizátor objednávateľovi správou elektronickej pošty na adresu elektronickej pošty uvedenej v príslušnej časti registračného formulára prostredníctvom automatického systému zašle PREDBEŽNÉ potvrdenie. PREDBEŽNÝM potvrdením sa deklaruje, že ponuka objednávateľa bola doručená organizátorovi. Nejde o uzatvorenie zmluvy a ani o prísľub uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb v zmysle ods. 1.
 3. Organizátorovi náleží právo s objednávateľom zmluvu neuzavrieť.
 4. Ak príjme organizátor ponuku na uzatvorenie zmluvy, do 5 dní od doručenia ponuky objednávateľa zašle správou elektronickej pošty na adresu elektronickej pošty uvedenej v registračnom formulári výzvu na úhradu konferenčného poplatku, na základe ktorej objednávateľ uhradí konferenčný poplatok; podľa objednávateľom zvoleného spôsobu platby obsahuje výzva buď platobné údaje potrebné na platbu bankovým prevodom, alebo platobnú bránu pre platbu prostredníctvom platobnej karty. Doručením výzvy je zmluva o zabezpečení účasti na konferencii medzi objednávateľom a organizátorom uzatvorená.
 5. Ak bude zmluva uzatvorená, jej neoddeliteľnú súčasť tvoria tieto registračné a obchodné podmienky.
 6. Ak organizátor nepotvrdí objednávateľovi v lehote a spôsobom uvedeným v ods. 4 prijatie ponuky, zmluva uzatvorená nie je.

Článok III.

Predmet zmluvy a záväzky strán

 1. Predmetom zmluvy medzi objednávateľom a organizátorom je úplatné zabezpečenie účasti na konferencii organizovanej organizátorom pre objednávateľom označené osoby, pre ktoré je kvôli zabezpečeniu účasti na konferencii objednávateľ oprávnený zmluvu uzatvoriť a v tejto súvislosti disponovať v nevyhnutnom rozsahu ich osobnými údajmi. Charakteristika konferencie je uvedená vo vyhláške konferencie na webovej stránke organizátora. Ďalej platia tieto registračné a obchodné podmienky.
 2. Základným záväzkom organizátora je zabezpečiť pre objednávateľom označené osoby účasť na konferencii v dohodnutom rozsahu.
 3. Základným záväzkom objednávateľa je prevzatie plnenia a riadna, t. j. v dohodnutej čiastke a včas, úhrada ceny služieb (konferenčný poplatok).

Článok IV.

Konferenčný poplatok

 1. Konferenčný poplatok je účtovaný, fakturovaný a platený v EURách.
 2. V cudzej mene alebo z bankového účtu vedeného v cudzej mene je možné konferenčný poplatok hradiť iba na základe prepočtu ceny konferenčného poplatku na predmetnú cudziu menu spolu so zohľadnením bankových poplatkov a transakčných nákladov platby tak, aby bola na bankovom účte organizátora pripísaná čiastka zodpovedajúca konferenčnému poplatku. Prepočet poplatku v zmysle predchádzajúcej vety vykoná organizátor konferencie na základe žiadosti objednávateľa predloženej elektronickou poštou.
 3. Výška konferenčného poplatku je uvedená vo vyhláške konferencie. Konferenčný poplatok zahŕňa vstup na konferenciu, konferenčné materiály a stravovanie a občerstvene špecifikované v programe konferencie. Konferenčný poplatok nezahŕňa prípadné náklady na parkovanie alebo ubytovanie.
 4. Konferenčný poplatok musí byť uhradený do konca lehoty splatnosti predpísanej organizátorom vo výzve na úhradu konferenčného poplatku.
 5. Konferenčný poplatok je možné platiť iba bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet organizátora uvedený vo výzve na úhradu konferenčného poplatku alebo on-line platbou prostredníctvom platobnej karty.
 6. Platba bankovým prevodom musí byť identifikovaná variabilným symbolom určeným organizátorom vo výzve na úhradu konferenčného poplatku.
 7. Online platba platobnou kartou musí byť uhradená do 48 hodín od obdržania správy elektronickej pošty s platobnými inštrukciami.
 8. Vstup na konferenciu bude účastníkovi umožnený iba ak bol uhradený konferenčný poplatok v plnej výške.
 9. V prípade registrácie zaslanej 3 a menej dní pred konaním konferencie, musí byť úhrada konferenčného poplatku preukázaná písomným potvrdením o vykonaní úhrady na registračnom pulte v mieste konania konferencie.
 10. Ak sa dostaví účastník na konferenciu bez uhradeného poplatku, uhradí konferenčný poplatok alebo zvyšnú časť konferenčného poplatku na registračnom pulte v mieste konania konferencie.
 11. Organizátor objednávateľovi po úhrade plnej ceny konferenčného poplatku na adresu elektronickej pošty uvedenú v registračnom formulári zašle potvrdenie o úhrade a daňový doklad.
 12. Údaje vyplnené pri registrácii (fakturačné údaje – IČO, DIČ, adresa) nie je možné po vystavení daňového dokladu meniť.

Článok V.

Stornovanie účasti

 1. Účasť na konferencii je možné zrušiť jedine písomným oznámením objednávateľa adresovaným a doručeným organizátorovi konferencie elektronickou poštou. Ak je predmetom zmluvy zabezpečenie účasti na konferencii pre viacero osôb, je možné účasť na konferencii zrušiť i len pre niektoré z nich.
 2. Pre prípad zrušenia účasti na konferencii sa stanovia tieto stornopoplatky:
  1. do začiatku 30 dňa pred konaním konferencie bez stornopoplatku;
  2. od začiatku 30 dňa pred konaním konferencie do začiatku 14 dňa pred konferenciou je stornopoplatok vo výške 50 % dohodnutej výšky konferenčného poplatku pre osobu, ktorej účasť na konferencii sa ruší;
  3. od začiatku 14 dňa pred konferenciou do začiatku 8 dňa před konaním konferencie je stornopoplatok vo výške 75 % dohodnutej výšky konferenčného poplatku pre osobu, ktorej účasť na konferencii sa ruší.


  Od začiatku 8 dňa pred konáním konferencie, ani v den konferencii, nie je možné účasť na konferencii zrušiť. Konferenčný poplatok ani jeho časť sa v takom prípade nevracia. Právo na zľavu z konferenčného poplatku ani právo na náhradné plnenie objednávateľovi nenáležia. Uvedené v tomto pododseku platí obdobne i pre prípady, keď sa osoba, ktorá sa má na základe zmluvy medzi objednávateľom a organizátorom zúčastniť konferencie, konferencie nezúčastní.

 3. Pri zrušení účasti na konferencii, keď vzniká právo na vrátenie konferenčného poplatku alebo jeho časti, sa konferenčný poplatok, príp. jeho časť vráti takto: na základe dobropisu potvrdeného objednávateľom, ktorý vystaví organizátor, bude konferenčný poplatok vrátený naspäť na číslo účtu objednávateľa.

Článok VI.

Ďalšie podmienky

 1. Objednávateľovi náleží právo písomným oznámením alebo oznámením učineným elektronickou poštou na k tomu určenú adresu elektronickej pošty organizátora, príp. v mieste konania konferencie na registračnom pulte v dobe konania konferencie pred vstupom osoby, ktorá sa má na základe zmluvy medzi objednávateľom a organizátorom zúčastniť konferencie, zmeniť osobu, ktorá sa má na základe menovanej zmluvy konferencie zúčastniť.
 2. Organizátorovi náleží právo neumožniť vstup účastníka konferencie do priestorov konania konferencie, hoci by bola uhradená celá cena konferenčného poplatku, ak sa bude účastník správať nevhodne, nebude na dané účely vhodne oblečený, bude zjavne pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, či bude zjavné, že bude inak narúšať priebeh konferencie.
 3. Organizátorovi náleží právo vykázať účastníka konferencie z priestorov konania konferencie a zamedziť mu ďalšiu účasť na konferencii, ak sa bude účastník konferencie správať nevhodne, t. j. predovšetkým ak bude narúšať priebeh konferencie, bude obťažovať ostatných účastníkov konferencie, bude sa správať agresívne alebo ničiť vybavenie na mieste konania konferencie.
 4. Nevpustenie účastníka konferencie do priestorov konania konferencie alebo vykázanie účastníka konferencie z priestorov konania konferencie nezakladá právo na vrátenie konferenčného poplatku ani právo na zľavu z konferenčného poplatku.
 5. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu. Zmenu programu je možné vykonať kedykoľvek. Oznámená môže byť i v priebehu konania konferencie.
 6. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu miesta konania konferencie. Zmena miesta konania konferencie sa oznamuje správou elektronickej pošty na adresu elektronickej pošty objednávateľa uvedenej v registračnom formulári.
 7. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu konania konferencie. Zmena termínu konania konferencie sa oznamuje správou elektronickej pošty na adresu elektronickej pošty objednávateľa uvedenej v registračnom formulári.
 8. Zmena programu, zmena miesta konania a ani zmena termínu konania konferencie nezakladá právo na odstúpenie od zmluvy a ani právo na zľavu z konferenčného poplatku.

Článok VII.

Ochrana osobných údajov

 1. Organizátor bude kvôli zabezpečeniu účasti na konferencii spracúvať osobné údaje účastníkov konferencie a objednávateľa, príp. zástupcu objednávateľa. Podmienky a podrobnosti týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov v súvislosti s realizáciou zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom sú dostupné TU.
 2. V rámci konferencie môže byť zaznamenaná fotografia, videozáznam, audiozáznam, či audiovizuálny záznam účastníka a jeho prejavov osobnej povahy. Ak sa tak stane, účastník súhlasí svojou účasťou na konferencii s ich zaznamenaním a udeľuje miestnu, časovú a čo sa týka spôsobu využitia neobmedzenú bezplatnú licenciu na používanie zo strany organizátora. O podrobnostiach k rozsahu oprávnení organizátora použiť prejavy osobnej povahy a o rozsahu udeľovanej licencie TU.

Článok VIII.

Reklamácie

 1. Ak je objednávateľ nespokojný s kvalitou poskytnutej služby, je povinný organizátora o tejto skutočnosti informovať písomne, príp. správou elektronickej pošty.
 2. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do konca konferencie. Nároky plynúce zo zodpovednosti za vady zanikajú, ak sú uplatnené oneskorene.
 3. Organizátor potvrdí obdržanie reklamácie do 2 pracovných dní správou elektronickej pošty.
 4. Organizátor si vyhradzuje právo preskúmať dôvody reklamácie a v prípade, že ich vyhodnotí ako oprávnené, navrhnúť objednávateľovi riešenie.
 5. Organizátor sa zaväzuje rozhodnúť o reklamácii ihneď, ak je to možné, najneskôr však do 5 pracovných dní. V zložitých prípadoch, keď je potrebné preveriť dôvody reklamácie napr. formou distribúcie dotazníkov spokojnosti ostatným účastníkom konferencie, rozhodne organizátor o reklamácii najneskôr do 4 týždňov odo dňa reklamácie.
 6. Ako relevantný dôvod reklamácie nebudú uznané prekážky, ktoré vznikli na strane objednávateľa.
 7. Organizátor nezodpovedá za nesplnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ku ktorým došlo následkom vyššej moci.

Článok IX.

Ochrana spotrebiteľa

 1. V prípade elektronického prihlásenia na konferenciu (t. j. prostredníctvom formulára na webovej stránke organizátora) má objednávateľ, ak je spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Táto lehota začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, kedy bola daná zmluva uzatvorená (viď čl. II. ods. 4). Na dodŕžanie tejto lehoty postačuje, ak bolo odstúpenie od zmluvy pred uplynutím tejto lehoty poskytovateľovi odoslané. Ak objednávateľ odstúpi v súlade s horeuvedenými podmienkami od zmluvy, vráti mu poskytovateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď obdŕžal odstúpenie od zmluvy, všetky platby, ktoré od objednávateľa v súvislosti s touto zmluvou obdŕžal (zaplatený konferenčný poplatok alebo jeho zatiaľ uhradenú časť), a to rovnakým spôsobom ako tieto platby obdŕžal, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. V prípade, že pred uplynutím 14-dennej lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle ods. 1 tohto ustanovenia bolo už poskytovanie služieb započaté, stalo sa tak na základe výslovnej žiadosti (t. j. na základe príslušnej objednávky) objednávateľa a objednávateľ je v takom prípade povinný uhradiť poskytovateľovi pomernú časť konferenčného poplatku zodpovedajúcemu cene služieb už objednávateľovi poskytnutých.
 3. V prípade, že pred uplynutím 14-dennej lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle ods. 1 tohto ustanovenia boli už objednávateľovi objednané služby poskytnuté v celom rozsahu, stalo sa tak na základe výslovnej žiadosti (t. j. na základe príslušnej objednávky) objednávateľa a objednávateľ v takom prípade nemá právo odstúpiť od danej zmluvy podľa ods. 1.
 4. Po uplynutí horeuvedenej 14-dennej lehoty právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu (správou elektronickej pošty alebo formulárom na webových stránkach organizátora) zaniká.
 5. Žiadosť o zmenu zmluvy ako i odstúpenie od zmluvy je objednávateľ povinný odoslať organizátorovi správou elektronickej pošty. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením.

Článok X.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu

 1. V prípade, že dôjde medzi dodávateľom a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom, ku vzniku spotrebiteľského sporu zo zmluvy o zabezpečení účasti na konferencii uzatvorenej na základe objednávky objednávateľa, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže objednávateľ-spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:
 2. Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz
  Objednávateľ-spotrebiteľ môže tiež využiť platformu na riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok XI.

Osobitné ustanovenia

 1. Organizátor je oprávnený zmeniť spôsob konania konferencie uvedeného vo vyhláške konferencie. Uvedené právo má Organizátor najmä, avšak nie výlučne v prípadoch, kedy je usporiadanie konferencie znemožnené v dôsledku (i) vyhlásenia mimoriadnej situácie v zmysle § 3b Zákona č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o civilnej obrane“), (ii) vyhlásenia výnimočného stavu v zmysle čl. 4 Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o bezpečnosti štátu“), (iii) vyhlásenia mimoriadneho stavu v zmysle čl. 5 Zákona o bezpečnosti štátu, (iv) prijatia opatrení Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle § 48 ods. 4 Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane verejného zdravia“), (v) prijatia iných opatrení štátnych orgánov alebo orgánov územnej samosprávy na úseku ochrany verejného zdravia v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky.
 2. Zmenou spôsobu konania podľa predchádzajúceho odseku tohto článku registračných a obchodných podmienok je najmä právo organizátora usporiadať konferenciu formou on-line konferencie so zabezpečením on-line prenosu konferencie a umožnením aktívnej interakcie objednávateľa resp. ním určených osôb (účastníkov konferencie) s prednášajúcim (napr. prostredníctvom chatu, webovej kamery apod.).
 3. Rozhodnutie o zmene spôsobu konania konferencie vykoná organizátor zmenou vyhlášky konferencie, pričom takto zmenenú vyhlášku konferencie organizátor oznámi objednávateľovi elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty objednávateľa uvedenú objednávateľom v registračnom formulári. Rozhodnutie sa oznámi najneskôr 1 - 2 pracovných dní pred dátumom konania konferencie. Vo vyhláške organizátor súčasne uvedie technickú špecifikáciu pre pripojenie a účasť na on-line konferencii.
 4. V prípade rozhodnutia organizátora o zmene spôsobu konania konferencie z dôvodov uvedených v tomto čl. XI., nie je tým dotknutý jeho nárok na úhradu konferenčného poplatku podľa č. IV.

Článok XII.

Zrušenie konferencie

 1. Organizátorovi náleží právo zrušiť konferenciu a odstúpiť od zmluvy o zabezpečení účasti na konferencii uzatvorenej s objednávateľom. Oznámenie o zrušení konferencie a o odstúpení od zmluvy organizátor oznámi objednávateľovi elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty objednávateľa uvedenú objednávateľom v registračnom formulári.
 2. Pri odstúpení organizátora od zmluvy podľa ods. 1 organizátor vráti objednávateľovi účastnícky poplatok v plnej výške. Poplatok sa vracia prevodom na bankový účet objednávateľa do 14 dní od zrušenia konferencie a odstúpenia od zmluvy. Poplatok bude poukázaný v prospech bankového účtu objednávateľa, z ktorého bola úhrada poplatku vykonaná, ak nebude objednávateľom písomne označený iný bankový účet.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvu nie je možné vypovedať. Odstúpiť od zmluvy je možné len v prípadoch uvedených v čl. IX. a XI. Ustanovenie § 2002 občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 2. Zmena obsahu zmluvy uzatvorenej medzi objednávateľom a dodávateľom je možná iba na základe písomnej dohody strán.
 3. Ak nestanoví VOP alebo nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak, riadia sa ich právne vzťahy príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Českej republiky, predovšetkým zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník.
 4. Tieto registračné a obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 25. septembra 2018.

Súhlas so zaznamenávaním a použitím prejavov osobnej povahy (licencia)

 1. Ak sa zúčastním konferencie, súhlasím, aby:
  1. mňa a moje prejavy osobnej povahy a osobné údaje (podobizeň/fotografia, videozáznam mojej osoby, video či audiozáznam mojej osoby a hlasu a záznam a zápis môjho osobného prejavu, tak ako budú nadobudnuté na konferencii, vrátane prepisu môjho osobného prejavu) ako pasívneho účastníka konferencie organizátor v rámci zaznamenávania fotodokumentácie, audio a videozáznamu z priebehu konferencie, vrátane prepisu osobných prejavov, zaznamenal na účely informovania (prostredníctvom internetu, tlačených médií alebo inak) o konferencii, jej účastníkoch a diskutovaných otázkach, alebo informovania o činnosti organizátora, príp. na marketingové účely organizátora voči tretím osobám (využitie fotografií atď. na účely reklamy organizátora atď.), a zaznamenané záznamy v súlade s uvedeným účelom bezplatne používal do odvolania – ak ide o autorské dielo, platí ohľadom možnosti odvolania ods. 2;
  2. mňa a moje prejavy osobnej povahy a osobné údaje (podobizeň/fotografia, videozáznam mojej osoby, video či audiozáznam mojej osoby a hlasu a zápis môjho osobného prejavu, tak ako budú nadobudnuté na konferencii, vrátane prepisu môjho osobného prejavu) ako rečníka/aktívneho účastníka konferencie organizátora v rámci zaznamenávania fotodokumentácie, audio a videozáznamu z priebehu konferencie, vrátane prepisu osobných prejavov, zaznamenal na účely informovania (prostredníctvom internetu alebo tlačených médií) o konferencii, ich účastníkoch a diskutovaných otázkach, alebo informovanie o činnosti organizátora, príp. na marketingové účely organizátora voči tretím osobám (využitie fotografií atď. na účely reklamy organizátora atď.), a zaznamenané záznamy v súlade s uvedeným účelom bezplatne používal do odvolania – ak ide o autorské dielo, platí ohľadom možnosti odvolania ods. 2.
 2. Ak ide o audiozáznamy, videozáznamy, prepisy audio či videozáznamov, podobizne či fotografie, t. j. všetky moje prejavy osobnej povahy, aj keby mali povahu autorského diela, udeľujem organizátorovi súhlas (príp. výlučnú licenciu v zmysle autorského zákona) na ich bezplatné použitie (počas celej doby trvania majetkových práv) na území celého sveta vrátane Českej republiky. Súhlas sa udeľuje bezpodmienečne a bez možnosti odvolania (počas celej doby trvania majetkových práv) a bez obmedzenia čo sa týka množstevného rozsahu. Organizátor je oprávnený tieto prejavy osobnej povahy i nepoužívať.
 3. Organizátor môže oprávnenia tvoriace súčasť licencie podľa ods. 1 a 2 úplne alebo čiastočne poskytnúť tretej osobe (podlicencia) alebo licenciu postúpiť tretej osobe, a to i za úplatu v prospech organizátora.
 4. Beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov v zmysle ods. 1 nie je povinné, avšak s ohľadom na organizáciu konferencie nie je možné vylúčiť, že moja osoba, príp. moje prejavy osobnej povahy budú zaznamenané. Prijímam teda, že pokiaľ sa chcem konferencie zúčastniť, nezostáva mi než udeliť súhlas v zmysle ods. 1 a podrobiť sa prípadne predmetnému spracúvaniu osobných údajov.
 5. Bližšie informácie vo vzťahu k horeuvedenému a Vašich právach sú dostupné okrem iného prostredníctvom kontaktov dostupných TU.