Práva a ich uplatnenie


VŠEOBECNE O UPLATŇOVANÍ PRÁV

ČLÁNOK I.

VŠEOBECNE O UPLATŇOVANÍ PRÁV
 1. KANÁLY UPLATNENIA PRÁV

  Práva je možné za doleuvedených podmienok uplatniť:

  1. prostredníctvom adresy info@blueevents.eu;
  2. prostredníctvom písomného podania na adresu Hlubočepská 701/38c, 152 00 Praha 5;
  3. osobne na adrese: Hlubočepská 701/38c, 152 00 Praha 5;
 2. IDENTIFIKÁCIA A BEZPEČNÁ KOMUNIKÁCIA

  Uplatnením práv nesmie dôjsť k ujme práva a slobody tretích osôb. Z tohto dôvodu má Správca právo a povinnosť v nevyhnutných prípadoch žiadateľa o uplatnenie práv identifikovať. Z uvedených dôvodov musí Správca zvoliť bezpečnú a spoľahlivú komunikáciu. Za spoľahlivú komunikáciu, pri ktorej nie je potreba ďalej overovať totožnosť adresáta, sa vždy považuje komunikácia prostredníctvom správy el. pošty, ktorá je opatrená overeným elektronickým podpisom, komunikácia prostredníctvom dátovej schránky, komunikácia prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, kde je písomnosť podpísaná a podpis konajúceho bol úradne overený alebo je odpoveď poslaná do vlastných rúk.

 3. ÚSTNE UPLATNENIE PRÁV

  Výnimočne, ak si to vyžiada oprávnená osoba, je možné poskytnúť informácie, príp. umožniť uplatnenie práv, ústne. O ústnom poskytnutí informácie, príp. o ústnom uplatnení práv, sa vyhotoví písomný záznam. Podmienkou ústneho uplatnenia práv, ak nie je dotyčná osoba osobne známa, je overenie jej totožnosti prostredníctvom občianskeho preukazu, cestovného pasu, vodičského preukazu alebo iného dokladu, z ktorého je možné poznať, že práva uplatňuje osoba, ktorej patrí.

 4. ŽIADOSŤ V EL. FORME

  Ak je žiadosť podaná, resp. ak sú práva uplatnené prostredníctvom elektronického podania, odpoveď sa takisto odosiela elektronicky, ak dotyčný nepožiada o iný spôsob.

 5. NÁKLADY

  Informácie poskytované subjektom údajov, poskytovanie kópií subjektom údajov, všetky oznámenia a všetky úkony súvisiace s uplatnením práv subjektov údajov sa vykonávajú bezplatne.

 6. ODMIETNUTIE A POPLATOK

  Ak je žiadosť (uplatnenie práva) subjektu údajov zjavne neodôvodnená alebo neprimeraná, pretože ide o totožnú alebo v prevažnej časti totožnú žiadosť alebo o žiadosť neprimerane rozsiahlu, ktorú nie je možné spracovať v zákonnej lehote,

  1. podmieni sa vybavenie žiadosti zložením zálohy na úhradu administratívnych nákladov spojených s poskytnutím požadovanej informácie alebo s oznámením alebo s učinením požadovaných úkonov – zálohu je možné žiadať až do výšky predpokladaných nákladov s tým, že informácie, oznámenia atď. sa subjektu údajov poskytnú až po úplnej úhrade vynaložených nákladov, alebo

  2. sa žiadosti nevyhovie, resp. uplatnenie práva sa písomne s odôvodnením odmietne.

 7. LEHOTA NA VYBAVENIE

  Žiadosti subjektov údajov a odpovede na uplatnenie práv subjektov údajov sa vybavujú neodkladne. Odpoveď, obsahujúca požadované informácie, príp. popisujúca vykonané opatrenie v nadväznosti na žiadosť subjektu údajov atď., musí byť subjektu údajov doručená najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak nie je z vážnych dôvodov možné v stanovenej lehote vec vyriešiť, najneskôr do konca tejto lehoty sa subjekt údajov písomne alebo správou el. pošty vyrozumie o tom, že lehota dodržaná nebude a o dôvodoch, ktoré sú príčinou, a oznámi sa lehota, v ktorej bude vec vybavená; lehota nesmie byť predlžená o viac ako 60 dní.

ČLÁNOK II.

PRÁVO NA PRÍSTUP A KÓPIU
 1. Ak o to subjekt údajov požiada, poskytne sa mu potvrdenie o tom, či dochádza alebo nedochádza k spracúvaniu jeho osobných údajov.

 2. Ak sa osobné údaje subjektu údajov spracúvajú, poskytne sa subjektu údajov informácia o:

  1. účeloch spracúvania a o právnom základe/titule na spracúvanie osobných údajov, vrátane odkazu na ustanovenie právneho predpisu, a o rozsahu a dôsledkoch spracúvania;

  2. prípadnom príjemcovi alebo kategórii príjemcov osobných údajov;

  3. poskytovaní osobných údajov do tretích zemí, ak sa má realizovať, vrátane informácií o vhodných zárukách na bezpečnosť poskytovaných dát do tretích zemí;

  4. lehote, počas ktorej budú osobné údaje uchovávané, a ak nie je možné takúto lehotu určiť, o kritériách na stanovenie doby uloženia;

  5. práve požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa subjektov údajov, o práve požadovať ich opravu alebo výmaz, o práve požadovať obmedzenie spracúvania, o práve vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov a o podmienkach vzniku jednotlivých práv a spôsoboch ich uplatnenia – subjektu údajov sa poskytne vždy iba informácia o tých právach, ktorých uplatnenie prichádza v súvislosti s predmetným spracúvaním osobných údajov do úvahy;

  6. práve na prenositeľnosť údajov, o podmienkach jeho vzniku a o podmienkach jeho uplatnenia – ak prichádza uplatnenie tohto práva s ohľadom na charakter spracúvania osobných údajov do úvahy;

  7. skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, a o právach subjektu údajov spojených s automatizovaným rozhodovaním;

  8. zdroji osobných údajov, a prípadne o tom, že osobné údaje pochádzajú z verejne dostupných zdrojov;

  9. práve podať sťažnosť na dozornom úrade (Úradu na ochranu osobných údajov);

  10. skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vo forme profilovania a o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre subjekt údajov, ak sa realizuje.

 3. Subjektu údajov náleží právo požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov. Prvé poskytnutie kópie je zadarmo. Ďalšie kópie sú spoplatnené. Článok I. ods. 6 platí i tu.

 4. Ak by poskytnutím kópie mohlo dôjsť k poškodeniu práv a slobôd tretích osôb (napr. kópia obsahuje osobné údaje tretích osôb, vo vzťahu k ich sprístupneniu nenáleží subjektu údajov, ktorý si kópiu žiada, žiadny právny dôvod), kópia sa odpovedajúcim spôsobom anonymizuje. Ak nie je anonymizácia možná, alebo by stratila požadovaná informácia vykonaním zodpovedajúcej anonymizácie výpovednú hodnotu, kópia sa neposkytne.

ČLÁNOK III.

PRÁVO NA OPRAVU
 1. Subjektu údajov náleží právo na opravu spracúvaných osobných údajov, ak sú spracúvané osobné údaje nepresné z pohľadu účelu spracúvania alebo sú z hľadiska účelu spracúvania osobných údajov neúplné. Subjekt údajov môže požadovať opravu (vrátane doplnenia) spracúvaných osobných údajov alebo ich doplnenie.

 2. Ak subjekt údajov uplatní právo na opravu spracúvaných osobných údajov, vykoná Správca neodkladne kontrolu spracúvania osobných údajov, voči ktorému je právo na opravu uplatňované.

 3. Ak Správca dospeje k záveru, že je námietka, hoci len čiastočne, dôvodná, zabezpečí bezodkladne zjednanie nápravy, t. j. opravu spracúvaných osobných údajov alebo ich doplnenie.

 4. O výsledku šetrenia a vykonaných opatreniach sa subjekt údajov vyrozumie písomne alebo správou el. pošty.

ČLÁNOK IV.

PRÁVO NA VÝMAZ
 1. Subjektu údajov náleží voči Správcovi osobných údajov právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, iba ak:

  1. osobné údaje nie sú potrebné na účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

  2. subjekt údajov odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a nie je tu iný právny podklad (titul) na spracúvanie osobných údajov;

  3. subjekt údajov vzniesol relevantnú námietku voči spracúvaniu osobných údajov;

  4. osobné údaje boli spracúvané protiprávne, predovšetkým bez právneho podkladu (titulu) na spracúvanie osobných údajov;

  5. vymazanie osobných údajov si žiada splnenie právnej povinnosti, ako vyplýva z právneho predpisu alebo rozhodnutia vydaného na základe právneho predpisu;

  6. osobné údaje boli zhromažďované v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 všeobecného nariadenia.

 2. Výmazom osobných údajov sa rozumie fyzické zničenie nosiča osobných údajov (napr. zničenie listín), alebo ich vymazanie (z multimediálnych nosičov) či iné trvalé vylúčenie z ďalšieho spracúvania osobných údajov.

 3. Ak subjekt údajov uplatní právo na výmaz, preskúma Správca žiadosť subjektu údajov. V prípade, že je žiadosť subjektu údajov, čo i len čiastočne, oprávnená, vykoná sa vymazanie v nevyhnutnom rozsahu. Článok I. ods. 7 tejto časti platí i tu.

 4. Do doby vybavenia žiadosti subjektu údajov sa osobné údaje, voči ktorým bolo uplatnené právo na výmaz, označia.

 5. Osobné údaje nemôžu byť vymazané, pokiaľ je ich spracúvanie nevyhnutné:

  1. na výkon práva na slobodu prejavu a informácie;

  2. na splnenie právnej povinnosti plynúcej z právnych predpisov;

  3. z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia (čl. 9 ods. 2 písm. h) a i) a čl. 9 ods. 3 všeobecného nariadenia);

  4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého či historického výskumu, či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že by vymazanie znemožnilo alebo vážne ohrozilo splnenie cieľov uvedeného spracúvania;

  5. na určenie, uplatnenie a výkon práv Správcu.

ČLÁNOK V.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
 1. Ak uplatní subjekt údajov právo na obmedzenie spracúvania voči konkrétnemu spracúvaniu osobných údajov, Správca neodkladne posúdi relevantnosť žiadosti subjektu údajov, primárne z hľadiska naplnenia podmienok na uplatnenie práva na obmedzenie spracúvania, pričom pri posudzovaní žiadosti vychádza ako z obsahu žiadosti, tak z ďalších okolností a skutočností týkajúcich sa predmetného spracúvania osobných údajov.

 2. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov subjektu údajov náleží v týchto prípadoch:

  1. subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov;

  2. spracúvanie je protiprávne a subjekt údajov odmieta výmaz osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia;

  3. Správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale subjekt údajov ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

  4. subjekt údajov vzniesol námietku proti spracúvaniu.

 3. Osobné údaje, ktorých sa týka obmedzenie spracúvania, sa označia.

 4. Pokiaľ bolo spracúvanie obmedzené, môžu byť tieto osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracúvané iba so súhlasom subjektu údajov, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

 5. Pred zrušením obmedzenia spracúvania osobných údajov sa subjekt údajov o zrušení obmedzenia vyrozumie písomne alebo správou el. pošty. V oznámení sa uvedie okamih, kedy bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené, a dôvod, kvôli ktorému bude zrušené.

ČLÁNOK VI.

PRÁVO NA PRENOSITEĽNOSŤ
 1. Ak sú predmetom spracúvania osobných údajov osobné údaje získané od subjektu údajov (buď priamo ním poskytnuté údaje alebo údaje získané o jeho činnosti atď.), ktoré sa týkajú tohto subjektu údajov, náleží subjektu údajov právo na prenositeľnosť týchto údajov, pokiaľ je spracúvanie založené na súhlase dotyčného subjektu údajov alebo ide o spracúvanie založené zmluvou so subjektom údajov, a ak sa realizuje automatizovane. Právo na prenositeľnosť nezahŕňa údaje a informácie vytvorené Správcom na základe údajov získaných od subjektu údajov (napr. profilácia predpokladaného spotrebiteľského správania subjektu údajov na základe údajov získaných od subjektu údajov atď.).

 2. V rámci práva na prenositeľnosť subjekt údajov môže žiadať:

  1. odovzdanie osobných údajov, ktoré sú predmetom práva na prenositeľnosť, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, predovšetkým sa nesmie použiť formát, ktorý vyžaduje zvláštne platené licencie, či formát vylučujúci ďalšiu editáciu alebo iné dispozície (spracúvanie) s osobnými údajmi (napr. *.pdf), do rúk subjektu údajov;

  2. odovzdanie osobných údajov, ktoré sú predmetom práva na prenositeľnosť, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, predovšetkým sa nesmie použiť formát, ktorý vyžaduje zvláštne platené licencie, či formát vylučujúci ďalšiu editáciu či iné dispozície (spracúvanie) s osobnými údajmi (napr. *.pdf), do rúk iného správcu osobných údajov, ktorého subjekt údajov označí v žiadosti o prenesenie osobných údajov.

 3. Žiadosti subjektu údajov nebude okrem iného (čl. I. ods. 6) vyhovené, pokiaľ by vyhovením žiadosti subjektu údajov utrpeli práva a slobody iných osôb (subjektov údajov).

 4. Žiadosti, ktorej predmetom je prenositeľnosť údajov podľa ods. 2 písm. b), sa tiež nevyhovie, ak nebude odovzdanie technicky možné, pričom za technicky nemožné odovzdanie sa považuje i také odovzdanie, ktoré nie je možné zabezpečiť adekvátnym spôsobom s ohľadom na dostupné technologické možnosti primerané povahe odovzdávaných osobných údajov a súvisiacich rizík.

 5. K odovzdávaným osobným údajom bude pripojená informácia o účele spracúvania osobných údajov a ak si to bude žiadať subjekt údajov, ďalej informácia o spracúvaní osobných údajov v rozsahu čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

ČLÁNOK VII.

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVÁNIE, VRÁTANIE PROFILOVANIA
 1. Rozhodnutie voči subjektu údajov, právne jednanie voči subjektu údajov alebo iné opatrenie či postup, v dôsledku ktorého vyplynú subjektu údajov nepriaznivé právne dôsledky, či by sa jej takýto akt inak obdobne dotkol (napr. automatizované zamietnutie on-line žiadosti o úver, elektronické vyhľadávanie uchádzačov o zamestnanie bez účasti človeka a preskúmanie negatívnych rozhodnutí elektronického systému), nie je možné založiť na automatizovanom individuálnom rozhodnutí, vrátane profilovania, iba ak je rozhodnutie

  1. nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi subjektom údajov a Správcom údajov;

  2. povolené právnymi predpismi, ktoré stanovia vhodné opatrenia zabezpečujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov subjektu údajov; alebo

  3. založené na výslovnom súhlase subjektu údajov.

 2. V prípadoch podľa ods. 1 písm. a) a c) Správca zabezpečí vykonanie vhodných opatrení na zabezpečenie ochrany práv a slobôd a oprávnených záujmov subjektu údajov pred negatívnymi dôsledkami automatizovaného individuálneho rozhodovania. Takýmito opatreniami sa myslia najmenej zabezpečené možnosti subjektu údajov vyjadriť pred vykonaním aktu s nepriaznivými dôsledkami svoj názor a možnosť preskúmania rozhodnutia zo strany Správcom určenej osoby a ďalej ľudský zásah, ktorým sa rozumie napríklad pravidelné preskúmanie funkčnosti systému automatizovaného rozhodovania a nastavovania jeho podmienok funkčnosti tak, aby boli vylúčené nedôvodné nepriaznivé zásahy do práv a slobôd subjektu údajov, resp. do jeho oprávnených záujmov.

 3. Ak sú predmetom spracúvania citlivé údaje, resp. ak sa majú individuálne rozhodnutia v zmysle ods. 1 zakladať na citlivých údajoch, je možné postupovať podľa ods. 2 iba vtedy, ak sú zabezpečené dostatočné garancie v zmysle ods. 2 tohto článku a za predpokladu, že právnym dôvodom spracúvania osobných údajov je výslovný súhlas subjektu údajov v zmysle čl. 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia, príp. ide o spracúvanie nevyhnutné z dôvodu významného verejného záujmu plynúceho z právnych predpisov, ktoré je primerané sledovanému cieľu, dodržuje podstatu práva na ochranu údajov a poskytuje vhodné a konkrétne záruky na ochranu základných práv a záujmov subjektu údajov.

ČLÁNOK VIII.

PRÁVO NA NÁMIETKU
 1. Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov právny titul podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) všeobecného nariadenia (splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou bol poverený Správca) alebo právny titul podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia (spracúvanie nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov Správcu), náleží subjektu údajov právo na námietku voči predmetnému spracúvaniu osobných údajov.

 2. Pokiaľ sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, má subjekt údajov právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracúvaniam osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na takýto marketing, čo zahŕňa i profilovanie, pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu. Ak subjekt údajov vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú sa už osobné údaje na tieto účely spracúvať.

 3. Ak uplatní subjekt údajov právo na námietku, Správca námietku bez odkladu preverí.

 4. Do vybavenia námietky subjektu údajov sa dotknuté osobné údaje, resp. spracúvania osobných údajov, označia.

 5. Osobné údaje, voči ktorým bola vznesená oprávnená námietka, nie je možné naďalej spracúvať, iba ak by:

  1. v prospech ďalšieho spracúvania svedčili vážne oprávnené dôvody, ktoré by prevažovali nad záujmami alebo právami a slobodami subjektu údajov, alebo

  2. bolo ďalšie spracúvanie nevyhnutné na určenie, výkon alebo obhajobu/obranu práv Správcu.