Ochrana osobných údajov


Uvedomujeme si dôležitosť a význam ochrany osobných údajov našich zákazníkov a obchodných partnerov. Táto stránka sa snaží poskytnúť úplný a štruktúrovaný prehľad o tom, kde a aké informácie týkajúce sa identifikácie osôb zhromažďujeme.

Informácie o ochrane osobných údajov

Na tejto stránke sa dozviete všetko o spracúvaní osobných údajov, ktoré realizujeme. Ak spracúvame Vaše osobné údaje, získate tu potrebné informácie o Vašich právach a o spôsobe, ako ich uplatniť. Bližšie informácie o jednotlivých spracúvaniach, o Vašich právach a o tom, ako ich uplatniť, nájdete pod odkazmi, ktoré označujú jednotlivé skupiny osôb, ktorých osobné údaje spracúvame, resp. jednotlivé spracúvania.

 1. Osobné údaje o zamestnancoch
 2. Marketing (informovanie o službách a tovaroch, vrátane obchodných oznámení a profilovania)
 3. Dodávatelia tovarov a služieb a ich zástupcovia
 4. Účastníci konferencie a iných akcií

Základná charakteristika jednotlivých spracúvaní

 1. Osobné údaje o zamestnancoch – spracúvanie osobných údajov zamestnancov na plnenie právnych povinností zamestnávateľa (realizáciu pracovného záväzku) a na uplatnenie a ochranu práv a právnych záujmov zamestnávateľa, príp. na základe súhlasu zamestnanca.

  Komplexné informácie o spracúvaní, vrátane podrobných informácií o Vašich právach a podmienkach na ich uplatnenie, rovnako ako o spôsobe, akým je možné práva uplatniť, sú dostupné TU.

 2. Marketing – zhromažďovanie a spracúvanie údajov na účely určovania najvhodnejšej ponuky služieb zákazníkom, na účely podpory predaja a renomé spoločnosti.

  Komplexné informácie o spracúvaní, vrátane podrobných informácií o Vašich právach a o podmienkach na ich uplatnenie, rovnako ako aj o spôsobe, akým je možné práva uplatniť, sú dostupné TU.

 3. Kontaktné údaje dodávateľov služieb alebo tovarov, prípadne ich zástupcov – uchovávanie kontaktných údajov kvôli uzatváraniu zmluvných vzťahov a údaje nevyhnutné na realizáciu zmluvných vzťahov s dodávateľmi služieb alebo tovarov. Prípadne uchovávanie kontaktných údajov zástupcov (zamestnancov, štatutárnych zástupcov alebo iných určených osôb) dodávateľov.

  Komplexné informácie o spracúvaní, vrátane podrobných informácií o Vašich právach a o podmienkach na ich uplatnenie, rovnako ako aj o spôsobe, akým je možné práva uplatniť, sú dostupné TU.

 4. Údaje o účastníkoch konferencií a iných akcií – uchovávanie a spracúvanie osobných údajov o účastníkoch konferencie alebo podobnej akcie s cieľom zabezpečenia účasti na konferencii.

  Komplexné informácie o spracúvaní, vrátane podrobných informácií o Vašich právach a o podmienkach na ich uplatnenie, rovnako ako aj o spôsobe, akým je možné práva uplatniť, sú dostupné TU.


↑ Späť na prehľad

I. OSOBNÉ ÚDAJE O ZAMESTNANCOCH

 1. SPRÁVCA

  Správcom osobných údajov je Blue Events, s.r.o., so sídlom Vysokovská 1336/15, 193 00 Praha 9, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 65675 (ďalej len „Správca“).

 2. VAŠE PRÁVA

  Vo vzťahu k danému spracúvaniu Vám náleží právo na:

  1. PRÍSTUP – právo na informáciu, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané. Ak sú osobné údaje spracúvané, ďalej právo na informácie o spracúvaní v predpísanom rozsahu a právo za určitých podmienok získať kópiu spracúvaných údajov.

  2. OPRAVU – právo požadovať opravu, ak sú spracúvané osobné údaje nepresné. Prípadne právo požadovať doplnenie, ak sú údaje neúplné;

  3. VÝMAZ (právo na zabudnutie) - právo žiadať podľa právnymi predpismi stanovených podmienok (odvolanie súhlasu, ukončenie zmluvy, protiprávnosť spracúvania) vymazanie údajov;

  4. OBMEDZENIE SPRACÚVANIA – právo požadovať označenie a prípadné obmedzenie (pozastavenie) spracúvania do doby overenia presnosti údajov, zákonnosti spracúvania, vybavenia námietky alebo kvôli ochrane Vašich záujmov (uplatnenie alebo ochrana či obrana práv a právnych záujmov);

  5. SŤAŽNOSŤ – právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov so sťažnosťou na Správcu, spracúvanie alebo podmienky uplatňovania práv. Kontaktné a ďalšie údaje o úrade viď www.uoou.cz;

  6. ODVOLANIE SÚHLASU – vo vzťahu k používaniu fotografií. Súhlas je možné odvolať kedykoľvek (písomnou formou). Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré bolo vykonávané pred jeho odvolaním. Dôsledkom odvolania súhlasu bude vymazanie fotografií, vo vzťahu ku ktorým bol právnym podkladom pre ich používanie Správcom.

  K jednotlivým právam, ich podrobnej charakteristike, podmienkam ich vzniku a uplatnenia viď príslušný odkaz. K postupu, ako práva uplatniť, TU.

  Správca nemá poverenú ZODPOVEDNÚ OSOBU NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 3. ÚČEL SPRACÚVANIA

  Správca spracúva osobné údaje na účely:

  Realizácie pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Plnenie právnych povinností zamestnávateľa (povinné evidencie podľa zákonníka práce, sociálne a zdravotné poistenie, daňové povinnosti) a povinnosti plynúce zo zmluvy.

  Podpora predaja a starostlivosť o zákazníkov v prípade fotografie zamestnanca.

 4. PRÁVNY PODKLAD SPRACÚVANIA

  Právnym podkladom spracúvania osobných údajov je: plnenie právnych povinností Správcu, vyplývajúcich z pracovnoprávnych predpisov, predpisov o sociálnom zabezpečení a daňových predpisoch (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia) a plnenie zmluvy so zamestnancom (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia).

  Fotografie zamestnancov na základe súhlasu zamestnanca.

 5. ROZSAH SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV

  Správca spracúva na horeuvedené účely tieto osobné údaje:

  Identifikačné a kontaktné údaje zamestnanca, kvalifikačné údaje, údaje o priebehu pracovného pomeru (predovšetkým odpracovaná doba, mzda, zákonné odvody, zodpovednostné nároky, porušenie pracovnej disciplíny, pracovné úrazy a choroby z povolania, doba čerpania dovolenky, bankové spojenie, príp. počet a vek detí), zdravotná poisťovňa, rodné číslo, údaje súvisiace s daňovou evidenciou (pri uplatnení zliav vrátane údajov o manželovi/manželke a deťoch, vrátane rodných čísiel).

  Fotografie zamestnanca, ak vyslovil zamestnanec súhlas.

 6. POSKYTNUTIE ÚDAJOV JE POVINNÉ

  Spracúvanie osobných údajov súvisiacich s realizáciou pracovnoprávneho vzťahu nariaďuje zamestnávateľovi zákon, príp. je nevyhnutné na splnenie zmluvy so zamestnancom.

  Poskytnutie údajov zo strany zamestnanca je preto povinné; neposkytnutie povinných údajov môže byť porušením pracovnej disciplíny, prípadne viesť k povinnosti nahradiť škodu – škoda môže vzniknúť napríklad uložením verejnoprávnej sankcie (pokuty) zamestnávateľovi za priestupok spočívajúci v tom, že voči príslušnému štátnemu orgánu (napr. Okresná správa sociálneho zabezpečenia) včas nevykonal povinné hlásenie (napr. prihlásenie zamestnanca k účasti na poistení).

  Súhlas s použitím fotografie je dobrovoľný.

 7. DOBA, počas ktorej sú osobné údaje uchovávané a spracúvané

  Správca spracúva osobné údaje: vo vzťahu k jednotlivým spracúvaniam osobných údajov uložených zákonom počas zákonom stanovej doby, v prípade údajov nevyhnutných na splnenie pracovnej zmluvy po dobu realizácie základného pracovnoprávneho vzťahu (pracovného pomeru, dohody o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti), príp. dlhšie, ak je to nevyhnutné na splnenie dielčích záväzkov (napr. konkurenčná doložka) alebo na uplatnenie alebo ochranu práv Správcu (napr. zodpovednosť za škodu, spor o neplatnosti skončenia pracovného pomeru, preukázanie splnenia verejnoprávnych povinností, uhradenie pohľadávok a pod.).

  V prípade fotografie do odvolania súhlasu.

 8. MIESTO, kde sa budú osobné údaje spracúvať

  Miestom spracúvania osobných údajov je: prevádzkareň Správcu, vrátane sídla Správcu.

 9. TRETIE KRAJINY

  V rámci spracúvania NIE SÚ osobné údaje odovzdávané mimo EU.

 10. SPRACÚVATEĽ

  Na spracúvaní osobných údajov môže participovať spracúvateľ osobných údajov v zmysle čl. 4 bodu 8 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, alebo tretia Správcom poverená osoba na spracúvanie osobných údajov. V takých prípadoch Správca minimalizuje riziko neoprávneného sprístupnenia, zničenia, spracovania, či straty osobných údajov.

 11. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

  Automatizovaným rozhodovaním sa rozumie rozhodovanie technologickými prostriedkami alebo na základe výsledkov činnosti technologických prostriedkov bez ingerencie/voľného rozhodovania človeka.

  Profilovaním sa rozumie použitie osobných údajov na hodnotenie niektorých osobných aspektov človeka, napríklad odhad jeho pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti atď.

  V súvislosti so spracúvaním osobných údajov NEDOCHÁDZA k automatizovanému rozhodovaniu.

  V súvislosti so spracúvaním osobných údajov NEDOCHÁDZA k profilovaniu.


↑ Späť na prehľad

II. MARKETING

 1. SPRÁVCA

  Správcom osobných údajov je Blue Events, s.r.o., so sídlom Vysokovská 1336/15, 193 00 Praha 9, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 65675 (ďalej len „Správca“).

 2. VAŠE PRÁVA

  Vo vzťahu k danému spracúvaniu Vám náleží právo na:

  1. ODVOLANIE SÚHLASU – súhlas je možné odvolať kedykoľvek spôsobom stanoveným TU. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré bolo vykonané pred jeho odvolaním. Odvolaním súhlasu bude ukončené spracúvanie Vašich údajov na marketingové účely;

  2. PRÍSTUP – právo na informáciu, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané. Ak sú osobné údaje spracúvané, ďalej právo na informácie o spracúvaní v predpísanom rozsahu a právo za určitých podmienok získať kópiu spracúvaných údajov.

  3. OPRAVU – právo požadovať opravu, ak sú spracúvané osobné údaje nepresné. Prípadne právo požadovať doplnenie, ak nie sú údaje úplné;

  4. VÝMAZ (právo na zabudnutie) – právo žiadať podľa právnymi predpismi stanovených podmienok (odvolanie súhlasu, ukončenie zmluvy, protiprávnosť spracúvania) vymazanie údajov;

  5. OBMEDZENIE SPRACÚVANIA – právo požadovať označenie a prípadné obmedzenie (pozastavenie) spracúvania do doby overenia presnosti údajov, zákonnosti spracúvania, vybavenia námietky alebo kvôli ochrane Vašich záujmov (uplatnenie alebo ochrana či obrana práv a právnych záujmov);

  6. SŤAŽNOSŤ – právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov so sťažnosťou na Správcu, spracúvanie alebo podmienky uplatňovania práv. Kontaktné a ďalšie údaje o úrade viď www.uoou.cz;

  7. PRENOSITEĽNOSŤ – právo na základe právnymi predpismi stanovených podmienok získať údaje na ďalšie spracúvanie Vami určenou inou osobou, ktorej údaje odovzdáte, alebo si vyžiadať ich priame odovzdanie na ďalšie spracúvanie inou osobou.

  Ďalej Vám náleží právo na:

  • NÁMIETKU – právo požadovať, aby naďalej neboli spracúvané Vaše osobné údaje na plnenie úloh vo verejnom záujme, kvôli oprávneným záujmom Správcu alebo tretej osoby alebo na účely marketingu.

  K jednotlivým právam, ich podrobnej charakteristike, podmienkam ich vzniku a uplatnenia viď príslušný odkaz. K postupu, ako práva uplatniť, TU.

  Správca nemá poverenú ZODPOVEDNÚ OSOBU NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 3. ÚČEL SPRACÚVANIA

  Správca spracúva osobné údaje na účely marketingu: Zasielanie informácií o službách Správcu, prípadne informácií o službách a tovare partnerov Správcom organizovaných konferencií a podobných akcií, vrátane priamej ponuky tovarov alebo služieb menovaných. Obchodné oznámenie zohľadňuje predpokladané potreby, záujmy a preferencie adresáta – podkladom je profilovanie adresáta vychádzajúce z účasti na akciách (konferenciách) organizovaných Správcom.

 4. PRÁVNY PODKLAD SPRACÚVANIA

  Právnym podkladom spracúvania osobných údajov je: súhlas subjektu údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia).

 5. ROZSAH SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV

  Správca spracúva na horeuvedené účely tieto osobné údaje:

  Identifikačné a kontaktné údaje, t. j. meno, priezvisko, akademický titul, telefónne čísla, adresa elektronickej pošty, informácie o účasti na predchádzajúcich akciách (konferenciách) Správcu, ktorých sa dotyčný zúčastnil alebo bol aspoň prihlásený, pracovná pozícia, informácie o zamestnávateľovi.

 6. POSKYTNUTIE ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ.

  Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné.

 7. DOBA, počas ktorej sú osobné údaje uchovávané a spracúvané

  Správca spracúva osobné údaje na účely podľa ods. 3: do odvolania súhlasu.

 8. MIESTO, kde sa budú osobné údaje spracúvať

  Miestom spracúvania osobných údajov je: prevádzkareň Správcu, vrátane sídla Správcu.

 9. PRÍJEMCOVIA, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté

  Osobné údaje spracúvané na marketingové účely Správcu nie sú poskytované ŽIADNYM PRÍJEMCOM.

 10. TRETIE KRAJINY

  V rámci spracúvania NIE SÚ osobné údaje odovzdávané mimo EU.

 11. SPRACÚVATEĽ

  Na spracúvaní osobných údajov môže participovať spracúvateľ osobných údajov v zmysle čl. 4 bodu 8 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, alebo tretia Správcom poverená osoba na spracúvanie osobných údajov. V takých prípadoch Správca minimalizuje riziko neoprávneného sprístupnenia, zničenia, spracúvania, či straty osobných údajov.

 12. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

  Automatizovaným rozhodovaním sa rozumie rozhodovanie technologickými prostriedkami alebo na základe výsledkov činnosti technologických prostriedkov bez ingerencie/slobodného rozhodovania človeka.

  Profilovaním sa rozumie použitie osobných údajov na hodnotenie niektorých osobných aspektov človeka, napríklad odhad jeho pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti atď.

  V súvislosti so spracúvaním osobných údajov NEDOCHÁDZA k automatizovanému rozhodovaniu.

  V súvislosti so spracúvaním osobných údajov DOCHÁDZA k profilovaniu. Konkrétne bude použité profilovanie preferencie podľa pracovnej pozície účastníka a predchádzajúcej účasti na konferenciách Správcu.


↑ Späť na prehľad

III. KONTAKTNÉ ÚDAJE DODÁVATEĽOV TOVAROV A SLUŽIEB, PRÍP. ICH ZÁSTUPCOV

 1. SPRÁVCA

  Správcom osobných údajov je Blue Events, s.r.o., so sídlom Vysokovská 1336/15, 193 00 Praha 9, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 65675 (ďalej len „Správca“).

 2. VAŠE PRÁVA

  Vo vzťahu k danému spracúvaniu Vám náleží právo na:

  1. PRÍSTUP – právo na informáciu, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané. Ak sú osobné údaje spracúvané, ďalej právo na informácie o spracúvaní v predpísanom rozsahu a právo za určitých podmienok získať kópiu spracúvaných údajov;

  2. OPRAVU – právo požadovať opravu, ak sú spracúvané osobné údaje nepresné. Prípadne právo požadovať doplnenie, ak nie sú údaje úplné;

  3. VÝMAZ (právo na zabudnutie) – právo žiadať podľa právnymi predpismi stanovených podmienok (odvolanie súhlasu, ukončenie zmluvy, protiprávnosť spracúvania) vymazanie údajov;

  4. OBMEDZENIE SPRACÚVANIA – právo požadovať označenie a prípadné obmedzenie (pozastavenie) spracúvania do doby overenia presnosti údajov, zákonnosti spracúvania, vybavenia námietky alebo kvôli ochrane Vašich záujmov (uplatnenie alebo ochrana či obrana práv a právnych záujmov);

  5. SŤAŽNOSŤ – právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov so sťažnosťou na Správcu, spracúvanie alebo podmienky uplatňovania práv. Kontaktné a ďalšie údaje o úrade viď www.uoou.cz;

  Ďalej Vám náleží právo na:

  • NÁMIETKU – právo požadovať, aby naďalej neboli spracúvané Vaše osobné údaje kvôli oprávneným záujmom Správcu.

  K jednotlivým právam, ich podrobnej charakteristike, podmienkam ich vzniku a uplatnenia viď príslušný odkaz. K postupu, ako práva uplatniť, TU.

  Správca nemá poverenú ZODPOVEDNÚ OSOBU NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 3. ÚČEL SPRACÚVANIA

  Správca spracúva osobné údaje na účely plnenia zmluvy a kvôli svojim oprávneným záujmom: evidencia identifikačných a kontaktných údajov potenciálnych dodávateľov tovarov alebo služieb na účely prípadného jednania o zmluve, evidencia komunikácie týkajúcej sa jednania o zmluve s dodávateľom (kvôli preukázaniu obsahu zmluvy, príp. v súvislosti s predzmluvnou zodpovednosťou atď.), uzatvorenie a plnenie zmluvy s dodávateľom. V súvislosti s plnením zmluvy ide o dokumentáciu a korešpondenciu týkajúcu sa realizácie zmluvného záväzku na účely preukázania spôsobu plnenia zmluvy a ochrany a uplatnenia práv.

  Ak nie je zmluvnou stranou dodávateľ sám, sú evidované údaje jeho zamestnancov, štatutárnych zástupcov alebo iných osôb určených na jednanie o zmluve, uzatváranie zmluvy, príp. zabezpečenie plnenia zmluvy.

 4. PRÁVNY PODKLAD SPRACÚVANIA

  Právnym podkladom spracúvania osobných údajov je:

  • ak je dodávateľom fyzická osoba, vo vzťahu k evidencii potenciálnych dodávateľov oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia), vo fáze uzatvárania a plnenia zmluvy – opatrenia nevyhnutné pred uzatvorením zmluvy a plnenie zmluvy so subjektom údajov (čl. 6 ods. 1 písm. b)

  • ak je dodávateľom právnická osoba, vo vzťahu k evidencii dodávateľov, vyjednávanie a plnenie zmluvy, kde sú predmetom spracúvania osobné údaje o zástupcoch dodávateľa, je právnym titulom oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia

 5. ROZSAH SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV

  Na horeuvedené účely Správca spracúva tieto osobné údaje:

  • ak je dodávateľom fyzická osoba – identifikačné a kontaktné údaje, t. j. meno, priezvisko, akademický titul, predmet podnikania, miesto podnikania a ďalej údaje týkajúce sa zmluvného záväzku, vrátane súvisiacej komunikácie týkajúcej sa vyjednávania o zmluve a plnení zmluvy;

  • ak je dodávateľom právnická osoba – identifikačné a kontaktné údaje zástupcu takejto osoby (kontaktné údaje do zamestnania), pracovná pozícia, komunikácia súvisiaca s vyjednávaním o zmluve so zamestnávateľom a realizáciou zmluvy so zamestnávateľom.

 6. POSKYTNUTIE ÚDAJOV JE NEVYHNUTNÉ

  Poskytovanie osobných údajov, ak je v súvislosti s uzatváraním zmluvy a jej plnením, je nevyhnutné. Bez údajov nie je možné zmluvu uzavrieť a následne ju plniť.

 7. DOBA, počas ktorej sú osobné údaje uchovávané a spracúvané

  Správca spracúva osobné údaje: po dobu nevyhnutne nutnú, t. j. počas celej doby spolupráce, príp. potenciálnej spolupráce s dotyčným subjektom. V prípade zmluvných záväzkov do splnenia záväzku a ďalej počas doby zákonných lehôt, vrátane napríklad lehôt na vytknutie vád, premlčacích či prekluzívnych lehôt vo vzťahu k možným nárokom plynúcich zo záväzkového vzťahu. Ďalej môžu byť predpísané údaje a dokumenty uchovávane počas predpísanej lehoty, ak tak stanoví právny predpis (napríklad daňová evidencia atď.).

 8. MIESTO, kde budú osobné údaje spracúvané

  Miestom spracúvania osobných údajov je: prevádzkareň Správcu, vrátane sídla Správcu.

 9. PRÍJEMCOVIA, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté

  Osobné údaje sú poskytované týmto príjemcom (kategórie príjemcov): NEBUDÚ ŽIADNI PRÍJEMCOVIA.

 10. TRETIE KRAJINY

  V rámci spracúvania NIE SÚ osobné údaje odovzdávané mimo EU.

 11. SPRACÚVATEĽ

  Na spracúvaní osobných údajov môže participovať spracúvateľ osobných údajov v zmysle čl. 4 bodu 8 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov alebo tretia Správcom poverená osoba na spracúvanie osobných údajov. V takých prípadoch Správca minimalizuje riziko neoprávneného sprístupnenia, zničenia, spracúvania alebo straty osobných údajov.

 12. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

  Automatizovaným rozhodovaním sa rozumie rozhodovanie technologickými prostriedkami alebo na základe výsledkov činnosti technologických prostriedkov bez ingerencie/slobodného rozhodovania človeka.

  Profilovaním sa rozumie použitie osobných údajov na hodnotenie niektorých osobných aspektov človeka, napríklad odhad jeho pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti atď.

  V súvislosti so spracúvaním osobných údajov NEDOCHÁDZA k automatizovanému rozhodovaniu.

  V súvislosti so spracúvaním osobných údajov NEDOCHÁDZA k profilovaniu.


↑ Späť na prehľad

IV. ÚDAJE O ÚČASTNÍKOCH KONFERENCIÍ A INÝCH AKCIÍ

 1. SPRÁVCE

  Správcom osobných údajov je Blue Events, s.r.o., so sídlom Vysokovská 1336/15, 193 00 Praha 9, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 65675 (ďalej len „Správca“).

 2. VAŠE PRÁVA

  Vo vzťahu k danému spracúvaniu Vám náleží právo na:

  1. PRÍSTUP – právo na informáciu, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané. Ak sú osobné údaje spracúvané, ďalej právo na informácie o spracúvaní v predpísanom rozsahu a právo za určitých podmienok získať kópiu spracúvaných údajov;

  2. OPRAVU – právo požadovať opravu, ak sú spracúvané osobné údaje nepresné. Prípadne právo požadovať doplnenie, ak nie sú údaje úplné;

  3. VÝMAZ (právo na zabudnutie) – právo žiadať podľa právnymi predpismi stanovených podmienok (odvolanie súhlasu, ukončenie zmluvy, protiprávnosť spracúvania) vymazanie údajov;

  4. OBMEDZENIE SPRACÚVANIA – právo požadovať označenie a prípadné obmedzenie (pozastavenie) spracúvania do doby overenia presnosti údajov, zákonnosti spracúvania, vybavenia námietky alebo kvôli ochrane Vašich záujmov (uplatnenie alebo ochrana či obrana práv a právnych záujmov);

  5. SŤAŽNOSŤ – právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov so sťažnosťou na Správcu, spracúvanie alebo podmienky uplatňovania práv. Kontaktné a ďalšie údaje o úrade viď www.uoou.cz;

  K jednotlivým právam, ich podrobnej charakteristike, podmienkam ich vzniku a uplatnenia viď príslušný odkaz. K postupu, ako práva uplatniť, TU.

  Správca nemá poverenú ZODPOVEDNÚ OSOBU NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 3. ÚČEL SPRACÚVANIA

  Správca spracúva osobné údaje na účely plnenia zmluvy a z dôvodu oprávneného záujmu Správcu (zabezpečenie účasti na konferencii alebo inej akcii organizovanej Správcom pre nahlásenú osobu, príp. za osobu, ktorú v rámci predovšetkým plnenia jej pracovných úloh na konferenciu alebo inú akciu Správcu hlási jej zamestnávateľ) a ďalej kvôli naplneniu čiastkového účelu konferencie, ktorým je umožnenie nadviazania kontaktov s osobami so zhodnými alebo obdobnými záujmami alebo profesijným zameraním.

 4. PRÁVNY PODKLAD SPRACÚVANIA

  Právnym podkladom spracúvania osobných údajov je:

  • ak sa hlási ako účastník samotná fyzická osoba mimo pracovnoprávny vzťah vo fáze uzatvárania a plnenia zmluvy (účasť na konferencii, inej akcii Správcu) – opatrenia nevyhnutné pred uzatvorením zmluvy a plnenie zmluvy so subjektom údajov (čl. 6 ods. 1 písm. b)

  • ak hlási ako účastníka fyzickú osobu v súvislosti s výkonom jeho funkcie alebo zamestnania iná osoba (právnická osoba/spoločnosť) - oprávnený záujem Správcu kvôli preukázaniu riadneho plnenia zmluvy s objednávateľom (čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia).

 5. ROZSAH SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV

  Na horeuvedené účely Správca spracúva tieto osobné údaje, ak je registrovaným účastníkom:

  • človek, ktorý sa na účasť prihlásil samostatne, mimo svoje podnikanie alebo zamestnanie: meno, priezvisko, titul, pracovná pozícia, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, oslovenie;

  • človek, ktorý je podnikateľom (fyzická osoba podnikajúca): meno, priezvisko, titul, pracovná pozícia, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, oslovenie;

  • človek, ktorý sa zúčastní ako zamestnanec alebo osoba v pozícii štatutárneho alebo iného obdobného orgánu právnickej osoby: meno, priezvisko, titul, pracovná pozícia, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, oslovenie.

 6. POSKYTNUTIE ÚDAJOV JE NEVYHNUTNÉ.

  Aby bolo možné zabezpečiť účasť na konferencii alebo inej akcii Správcu, je poskytovanie osobných údajov nevyhnutné.

 7. DOBA, počas ktorej sú osobné údaje uchovávané a spracúvané

  Správca spracúva osobné údaje: Zmluvné dokumenty nutné na plnenie záväzkového vzťahu po dobu plnenia zmluvy a následne v nadväznosti na právne predpisy (daňová evidencia) v skartačnej lehote 10 rokov odo dňa naplnenia zmluvy.

 8. PRÍJEMCOVIA, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté

  S výnimkou ostatných účastníkov konferencie, ktorým bude poskytnutý zoznam prihlásených účastníkov konferencie obsahujúci osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, názov firmy, nebudú osobné údaje sprístupnené žiadnym príjemcom.

 9. MIESTO, kde sa budú osobné údaje spracúvať

  Miestom spracúvania osobných údajov je: prevádzkareň Správcu, vrátane sídla Správcu.

 10. TRETIE KRAJINY

  V rámci spracúvania NIE SÚ osobné údaje poskytované mimo EU.

 11. SPRACÚVATEĽ

  Na spracúvaní osobných údajov môže participovať spracúvateľ osobných údajov v zmysle čl. 4 bodu 8 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov alebo tretia Správcom poverená osoba na spracúvanie osobných údajov. V takých prípadoch Správca minimalizuje riziko neoprávneného sprístupnenia, zničenia, spracúvania alebo straty osobných údajov.

 12. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

  Automatizovaným rozhodovaním sa rozumie rozhodovanie technologickými prostriedkami alebo na základe výsledkov činnosti technologických prostriedkov bez ingerencie/slobodného rozhodovania človeka.

  Profilovaním sa rozumie použitie osobných údajov na hodnotenie niektorých osobných aspektov človeka, napríklad odhad jeho pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti atď.

  V súvislosti so spracúvaním osobných údajov NEDOCHÁDZA k automatizovanému rozhodovaniu.

  V súvislosti so spracúvaním osobných údajov NEDOCHÁDZA k profilovaniu.


↑ Späť na prehľad

ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak si želáte odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu, zadajte, prosím, svoju e-mailovú adresu a potvrďte odoslaním.