Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů, souhlas se zasíláním obchodních sdělení, informace o zpracování osobních údajů

 1. Jsem srozuměn(a) s tím, že registrací mé osoby na konferenci, v momentě, kdy se má účast stane závaznou, bude založen závazkový vztah ke společnosti Blue Events, s.r.o., zaspané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 65675, se sídlem Vysokovská 1336, 193 00 Praha 9, IČ 25737392 (dále jen Správce), k jehož realizaci je nezbytné zpracování mých osobních údajů (ke zpracování osobních údajů za účelem zajištění účasti na konferenci viz Obchodní podmínky).
 2. Souhlasím, že Správce bude vedle zpracování osobních údajů ve smyslu odst. 1 jako správce osobních údajů ve smyslu ust. § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a později od 25. května 2018 podle čl. 4 bodu 7. nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zpracovávat za následně specifikovanými účely mé osobní údaje v rozsahu, po dobu a za podmínek, jak jsou uvedeny níže.
 3. Souhlasím, aby
  1. Správce zpracovával mé osobní údaje za účelem marketingu, včetně profilování mých preferencí v oblasti služeb poskytovaných Správcem a zasílání obchodních sdělení, tj. nabídky dalších služeb Správce odpovídajících mým zájmům a preferencím (profilování), kdy v rámci zjišťování mých preferencí bude krom jiného přihlédnuto k mým předchozím účastem na konferencích pořádaných Správcem a mému stávajícímu i dřívějšímu profesnímu uplatnění, ale i nabídky služeb Správce obecně mimo tyto případy;
  2. Správce předal mé osobní údaje všem partnerům konference, jak jsou prezentováni na webové stránce konference, a souhlasím, aby je každý jeden partner jako správce osobních údajů zpracovával za účelem marketingu, včetně profilování mých preferencí v oblasti služeb poskytovaných partnerem konference, a aby mi zasílal obchodních sdělení ať již s cílenou nabídkou obchodu a služeb zakládající s na profilování, nebo s obecnou nabídkou, včetně generální nabídky všeho jeho zboží nebo služeb.
 4. Správce, příp. třetí osoba (partner konference) bude zpracovávat tyto mé osobní údaje:
  1. za účely dle odst. 3 písm. a) v rozsahu: jméno a příjmení, akademické tituly, pohlaví, pracovní pozice, označení instituce, za kterou jsem se konference zúčastnil, adresa el. pošty, telefonní kontakt, informace o účasti na jednotlivých konferencích pořádaných Správcem;
  2. za účely dle odst. 3 písm. b) budou partnerovi konference předány osobní údaje v rozsahu odst. 4 písm. a), s nimiž bude Správce ke dni předání disponovat ve vztahu ke konferenci, jíž je partnerem, tzn. nikoli informace o účasti na dřívějších konferencích.
 5. Dále souhlasím, aby za účelem podle odst. 3 písm. a)
  1. Správce sdružil mé osobní údaje poskytnuté Správci a získané Správcem v souvislosti s mou účastí na konferenci s informacemi a mými osobními údaji, kterými Správce disponuje, a které zpracovává o mých předchozích účastech na konferencích pořádaných Správcem;
  2. za účelem podle odst. 3 písm. a) byly Správcem k takto zpracovávaným osobním údajům dále přiřazovány i informace a mé osobní údaje získané Správcem v souvislostí s mou účastí na dalších budoucích konferencích pořádaných Správcem;
  3. Správce sám pravidelně aktualizoval na základě informací dostupných zejména prostřednictvím internetu údaje o mém profesním uplatnění/působení, tj. označení pracovní pozice a instituce, u které působím, včetně kontaktních údajů;
  4. Správce v rámci profilování uchovával a využíval informace o mém předchozím profesním uplatnění, tj. označení pracovní pozice a instituce, u které jsem působil, jenž získal v průběhu předmětného zpracování.
 6. Souhlasím s využitím adresy elektronické pošty poskytnuté Správci (odst. 4 písm. a) a b) k zasílání obchodních sdělení Správcem v souvislosti s realizací marketingových účelů ve smyslu odst. 3 písm. a), resp. k zasílání obchodních sdělení partnerem konference v souvislosti s realizací marketingových účelů ve smyslu odst. 3 písm. b).
  1. za účelem dle odst. 3 písm. a) zpracovávat mé osobní údaje do odvolání;
  2. za účelem dle odst. 3 písm. b) zpracovávat mé osobní údaje do odvolání;
 7. Místem zpracování osobních údajů bude sídlo Správce, případně odpovídajícím způsobem zabezpečené multimediální cloudové prostředí. Uvedené platí obdobně i pro zpracování osobních údajů ve shora uvedeném smyslu ze strany každého jednoho partnera konference.
 8. Beru na vědomí, že na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu ust. § 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb., resp. ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. Beru na vědomí, že v takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.
 9. Prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje v souvislosti s účastí na konferenci jsou správné a z hlediska účelů specifikovaných shora v odst. 2 i přesné.
 10. Zavazuji se, bude-li to nezbytné s ohledem na účely zpracování osobních údajů, jak jsou specifikovány v odst. 3, aktualizovat své osobní údaje, které jsem Správci poskytl(a). Stran způsobu aktualizace platí odst. 12 obdobně. Pro aktualizaci údajů vůči každému jednomu partnerovi konference, který má taktéž postavení správce osobních údajů, platí uvedené na webové stránce toho kterého partnera konference.
 11. Jsem si vědom(a), že souhlas se zpracováním, jak byl specifikován shora ve vztahu k účelům zpracování podle odst. 3, je dobrovolný.
 12. Beru na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů za účely dle odst. 3 písm. a) mohu odvolat (včetně odvolání souhlasu pouze k některým účelům) zasláním zprávy elektronické pošty na adresu elektronické pošty info@blueevents.eu nebo na telefonním čísle +420222749841 s žádostí o vyloučení z databáze zpracovávající osobní údaje, či s žádostí o zrušení zasílání obchodních sdělení; uvedené nic nemění na tom, že souhlas se zasíláním obchodních sdělení mohu jednoduchým způsobem odvolat vždy i při doručení obchodního sdělení způsobem patrným z obchodního sdělení. Pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany každého jednoho partnera konference (odst. 3 písm. b), kteří mají rovněž postavení správce osobních údajů, platí podmínky, pravidla, způsob a forma, jak je uvedena na jejich webových stránkách.
 13. Beru na vědomí, že samo stornování účasti na konferenci nic nemění na oprávnění Správce zpracovávat mé osobní údaje za účelem podle bodu 3 písm. a) do doby odvolání souhlasu ve smyslu bodu 12. V této souvislosti beru na vědomí, že při stornování mé účasti na konferenci nebude realizován účel dle odst. 3 písm. b).
 14. Jsem si vědom(a), že mohu od Správce požadovat informace o zpracování údajů, přičemž obsahem musí být vždy informace o účelu zpracování, údajích, případně kategoriích údajů, které jsou jeho předmětem, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na jeho základě činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je/může být zásah do mých práv a oprávněných zájmů, a informace o příjemci, případně kategoriích příjemců Pro podání žádosti o poskytnutí informace platí odst. 12 tohoto článku obdobně. Prostřednictvím právě označených kanálů lze realizovat i ostatní práva subjektu údajů.
 15. Jsem si vědom(a), že zjistím-li nebo budu-li se domnívat, že zpřístupňování údajů je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budu-li mít za to, že jsou údaje nepřesné s ohledem na sledovaný účel, mohu požádat o vysvětlení, nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací údajů). Jsem si vědom(a), že vznikne-li mi v důsledku neoprávněného zpracování újma, mohu se jejího odčinění domáhat podle předpisů práva občanského. Taktéž vedu v patrnosti své právo obrátit se v případě pochybností o řádnosti předmětného pracování osobních údajů s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 16. Přihlašuje-li účastníka konference na konferenci třetí osoba odlišná od účastníka konference, činí tak a uděluje souhlas a licenci na základě jeho pověření (zmocnění) a po-té, co jej v podrobnostech seznámila s a zněním odst. 1 až 15, jak jsou uvedeny shora.